Študijný program automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: kybernetika
Stupeň: 1
Forma štúdia: externá
Titul: Bc.
Dĺžka štúdia v rokoch: 4
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Študijný program Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín poskytne absolventom širší odborný profil s možnosťou uplatnenia vo výrobe, vo funkciách odborných pracovníkov a manažérov na rôznych organizačných stupňoch vo firmách, priemyselných podnikoch a obchodných organizáciách zameraných na priemysel a automatizáciu. Prierezový charakter automatizácie nevylučuje uplatnenie absolventov aj v iných odvetviach, vrátane ekonomicko - sociálnej sféry. Absolventi majú vedomosti a predpoklady pre kvalifikované zvládnutie funkcie operátora zložitých automatizovaných celkov. Absolventi sú schopní prevádzkovať a navrhovať jednoduché aplikácie z oblasti automatizácie a riadenia procesov.
Ciele vzdelávania
Cieľom vzdelávania je poskytnúť absolventovi študijného programu základné informácie z oblasti kybernetiky so zameraním na oblasť automatizácie a riadenia procesov. Absolvent študijného programu Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín, bakalársky stupeň, je schopný na profesionálnej úrovni automatizovať zber, spracovanie údajov z procesu ich monitorovanie, vizualizáciu (informatizovať procesy), zavádzať a zabezpečovať funkčnú prevádzku riadiacich a informačných systémov výrobných a technologických procesov získavania a spracovania surovín. Jeho špecifickou znalosťou bude dobré poznanie vnútorných procesov technológie výroby. Pri príprave týchto absolventov bude dôraz kladený na veľmi dobré zvládnutie typových procesov ťažkého priemyslu a im adekvátnych matematických modelov. To dáva predpoklady pre kvalifikované zvládnutie operátora zložitých automatizovaných celkov.
Výstupy vzdelávania
Z hľadiska bližšej špecifikácie profilu štúdia bude absolvent ovládať aktívne programovanie klasickej aj špeciálnej výpočtovej techniky. Pri tvorbe algoritmov bude schopný využiť základné metódy matematického modelovania procesov a riadenia. Tak isto bude schopný zavádzať do praxe moderné informačné technológie. Absolventi teda budú mať vedomosti zo všeobecných metód analýzy, návrhu a implementácie systémov automatického riadenia, z analýzy výrobných, technologických zariadení a procesov, z informačných technológií, návrhu technických a programových prostriedkov a ich implementácie v konkrétnej aplikácii. Majú na zodpovedajúcej úrovni aj vedomosti z prírodných vied, informatiky, ekonomických, environmentálnych a spoločenských vied. Sú schopní a zruční prevádzkovať a navrhovať jednoduché aplikácie z oblasti automatizácie a riadenia procesov. Majú kompetencie uplatniť sa ako odborní pracovníci v prevádzkach vo funkciách dispečerov a prevádzkovateľov automatizovaných a automatických systémov riadenia. Majú aj dostatočne rozvinuté zručnosti vzdelávať sa a pokračovať v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnost v nadväzujúcom študijnom programe 2. stupňa v danom odbore. Profilové predmety: - Automatizácia technologických procesov (Laciak) - Matematické prostriedky automatizácie (Škovránek) - Programovanie riadiacich automatov (Petráš) - Automatizované systémy merania a spracovania dát (Durdán) - Matematické základy automatizácie (Škovránek) - Informatizácia procesov (Kačur) - Teória automatického riadenia (Petráš) - Automatizácia baní (Laciak) - Automatizácia lomov (Laciak) - Teória procesov (Durdán) - Identifikácia procesov (Laciak) - Riadenie technologických procesov (Laciak) - Optimalizácia procesov (Laciak) - Moderné trendy v automatizácii (Petráš)
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Viď vyplnený formulár „Vyjadrenie autority z praxe k ŠP“ od zástupcov zamestnávateľov, ktorý je prílohou opisu študijného programu.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: prof. Ing. Marek Laciak, PhD.
Zástupca študentov: Jaroslav Gajdoš
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Okrem klasických posluchárni sú na zabezpečenie študijného programu k dispozícií aj tieto laboratória: - Laboratórium informatizácie procesov a informačných systémov – LIP/PC3 – BN3, (Laboratórium slúži pre získavanie zručností a skúseností pri projektovaní a navrhovaní informačných podnikových systémov, návrhu a tvorbe web aplikácií), - Laboratórium informačných technológií a prostriedkov – PC2 – BN3, (V prvých ročníkoch laboratórium slúži pre získavanie zručností a skúseností z práce na počítačovej sieti a základov práce s prostriedkami informatiky s užívateľským balíkom Microsoft Office), - Laboratórium priameho riadenia – PC4 – PK14, (Laboratórium slúži na výučbu a výskum v problematike priameho číslicového riadenia), - Laboratórium technologických procesov - LPT - PK19 (Laboratórium slúži na vykonávanie a vyhodnocovanie experimentálnym spôsobom spracovanie surovín vo vybraných technológiách), - Laboratórium priemyselných riadiacich systémov – LPRS – BN3, (Laboratórium LPRS je vytvorené pre výučbu predmetov súvisiacich s technickou stránkou, s programovaním riadiacich automatov, sú v ňom umiestnené aj objekty pre riadenie a automatizáciu procesov). Viac informácií je na web stránke ústavu: http://web.tuke.sk/uraivp/o_ustave.php#tech a v legislatíve fakulty: https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/19670e1b-1581-469b-82d7-3d83b8eeb19c/prevadzkovy_poriadok_laboratoria.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nZfotuJ https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/3b7e03ec-0e5e-4073-99ec-4f61452e2d86/priloha_1_zoznam_laboratorii_fberg.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nZV9pO9 https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/d7a6d88d-42c4-4248-871e-f71728183503/priloha_4_
Informačné zabezpečenie
Pracoviská Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) využívajú pre rozvoj študijného programu bohatý knižničný fond Univerzitnej knižnice (UK), poslaním ktorej je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Študentom a zamestnancom TUKE je k dispozícii tiež digitálna knižnica UK (http://www.lib.tuke.sk), ktorá poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Knižničné služby sú sústredené v UK TUKE, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (Springer Link, Science Direct, IEEExplore a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). Študenti majú v areály školy a na internátoch prístup k internetu aj cez WiFi pripojenie, čo im umožňuje neobmedzený prístup ku knižničným službám. Akademický informačný systém MAIS http://mais.tuke.sk/ zabezpečuje zadávanie, spracovanie a poskytovanie informácií o prijímacom konaní (podanie prihlášky, výsledky, prehľady), o štúdiu (informačné listy predmetov, rozvrh, prihlasovanie sa na skúšky, výsledky priebežných a záverečných hodnotení, zadávanie záverečných prác, posudky na záverečné práce a pod.). Prehľad dostupnej študijnej literatúry: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania alebo pre mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/
Partneri vysokej školy
Zoznam partnerov, podieľajúcich sa na blokovej výučbe: Ing. Gabriel Tréfa, PhD., U.S.Steel Košice, GTrefa@sk.uss.com Ing. Róbert Vandlik , U.S.Steel Košice, RVandlik@sk.uss.com Ing. Andrea Kalafusová, Fpt Slovakia s.r.o., Andrea.Kalafusova@fpt.sk Ing. Tibor Gujdán, Fpt Slovakia s.r.o., tibor.gujdan@fpt.sk Ing. Richard Szeplaki, Siemens Healthcare s.r.o., richard.szeplaki@siemens-healthineers.com Ing. Branislav Černík , Ford, bcernik@ford.com Ing. Martin Majer, B+R automatizace, Martin.Majer@br-automation.com Ing. Boris Havrila, B+R automatizace, boris.havrila@br-automation.com Ing. Nikola Timková, Handtmann Kechnec s. r. o. Ing. Ladislav Kandráč, PhD., Magneti Marelli

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie

Doplňujúce informácie

Dalšie informácie na webe pracoviska