Študijný program komerčná logistika

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: komerčná logistika
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: doprava
Stupeň: 1
Forma štúdia: denná
Titul: Bc.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Študijný program Komerčná logistika poskytne absolventom širší odborný profil, s komplexnými kvalitnými znalosťami, pre zvládnutie multikultúrneho prostredia, s predpokladmi pre úspešné zvládnutie riadenia základného logistického reťazca podniku, t.j. logistického reťazca tvoreného procesom nákupu, zásobovania, výroby, predaja, skladovania, distribúcie, najmä so zameraním na funkcie operatívneho plánovania a rozhodovania, evidencie, kontroly kvality, zabezpečenia systému a prevádzky tohto logistického reťazca na nižších stupňoch riadenia podniku, s možnosťou uplatnenia ako kvalifikovaný riadiaci pracovník v mnohých funkčných útvaroch riadenia podnikov, resp. pracovať ako samostatný odborný pracovník v špecializovaných útvaroch podnikov, predovšetkým na pozíciách na oddelení logistiky nákupu, logistiky predaja, logistiky odbytu, logistiky distribúcie, špecialistov pre plánovanie, stratégiu, prognózovanie komerčnej logistiky. Prierezový charakter komerčnej logistiky nevylučuje uplatnenie absolventov aj v iných odvetviach priemyslu, vrátane ekonomicko-sociálnej sféry.
Ciele vzdelávania
Absolvent bakalárskeho študijného programu Komerčná logistika získa poznatky a vedomosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín, z oblasti logistiky, riadenia, ekonomiky, informatiky, kvality, z aplikácie súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych metód v plánovaní a rozhodovaní podniku, z oblasti hodnotenia výkonnosti a správania sa výrobných, obchodných a spotrebiteľských subjektov na trhu, z oblasti uplatňovania nových, moderných informačných technológií v komerčnej logistike podniku. FBERG TUKE rešpektuje rozmanitosť študentov tým, že umožňuje študentovi výber tém semestrálnych zadaní a projektov, ako aj témy záverečnej práce, možnosťou voľby povinne voliteľných predmetov, výberom miesta realizácie praxe, vytváranie riešiteľských tímov pri spracovaní projektov a zadaní, pričom si študenti sami kreujú funkciu v riešiteľskom kolektíve. FBERG TUKE vytvára užšie prepojenie medzi študijným programom a požiadavkami na trhu práce pomocou definovania vzdelávacích výsledkov, čim študujúcim umožňuje informovanú voľbu, povinne voliteľné predmety sú rovnocenné predmety a profilujú znalosti a kompetencie absolventa bakalárskeho študijného programu Komerčná logistika. Štruktúra predmetov študijného programu Komerčná logistika je koncipovaná tak, aby absolvent bakalárskeho študijného programu Komerčná logistika nadobudol rozsiahle vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožnia analyzovať, modelovať, simulovať a hodnotiť logistické procesy v podnikateľských aktivitách rôznych typov podnikov, hodnotiť a riešiť komplexné problémy logistiky obchodných systémov podniku, riadiť logistickú sieť externých zdrojov dodávateľov, subdodávateľov, odberateľov, finálnych zákazníkov, výrobných a obchodných podnikov, podnikov v oblasti dopravy, cestovného ruchu a služieb ako aj optimalizovať logistické procesy komerčnej logistiky z hľadiska prispôsobovania sa trhovému prostrediu. Absolvent bakalárskeho študijného programu Komerčná logistika je všestranne vzdelaným absolventom s komplexnými kvalitnými znalosťami zvládajúcim multikulturálne prostredie, s predpokladmi pre úspešné zvládnutie riadenia základného logistického reťazca podniku, t.j. logistického reťazca tvoreného procesom nákupu, zásobovania, výroby, predaja, skladovania, distribúcie, najmä so zameraním na funkcie operatívneho plánovania a rozhodovania, evidencie, kontroly kvality, zabezpečenia systému a prevádzky tohto logistického reťazca na nižších stupňoch riadenia podniku. Absolvent bakalárskeho študijného programu Komerčná logistika má možnosť sa uplatniť ako kvalifikovaný riadiaci pracovník v mnohých funkčných útvaroch riadenia podnikov, resp. pracovať ako samostatný odborný pracovník v špecializovaných útvaroch podnikov, predovšetkým na pozíciách na oddelení logistiky nákupu, logistiky predaja, odbytu, distribúcie, špecialistov pre plánovanie, stratégiu, prognózovanie komerčnej logistiky. Potreba absolventov v reálnej hospodárskej praxi je daná súčasným vývojom svetovej ekonomiky, vznikom veľkých korporácií, reťazcov firiem a tým aj veľkým pohybom tovarov, a to na meta (globálnej), makro (medzipodnikovej), mikro (vnútropodnikovej) úrovni. Absolventi študijného programu Komerčná logistika majú možnosť uplatnenia najmä na trhu práce v SR a v rámci Európy, pretože ide o transparentný študijný program zameraný na multikriteriálnu optimalizáciu materiálových tokov a s nimi súvisiacich informačných a finančných tokov podnikov v rámci dodávateľsko-odberateľských reťazcov.
Výstupy vzdelávania
Absolvent bakalárskeho študijného programu Komerčná logistika je schopný: 1. Preukázať vedomosti a ich chápanie v odbore štúdia Doprava, v študijnom programe Komerčná logistika, ktoré nadväzujú na ich všeobecné stredoškolské vzdelanie a sú typicky na úrovni pokročilých učebníc doplnených o vybrané aspekty najnovších poznatkov z odboru štúdia Doprava, v študijnom programe Komerčná logistika. 2. Vie použiť svoje poznatky a vedomosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín, z oblasti logistiky podniku, ekonomiky, manažmentu, riadenia, informatiky a kvality, z aplikácie súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych metód v plánovaní a rozhodovaní podniku, z oblasti hodnotenia výkonnosti a správania sa výrobných, obchodných a spotrebiteľských subjektov na trhu, z oblasti uplatňovania nových, moderných informačných technológií v komerčnej logistike podniku a ich porozumenie spôsobom naznačujúcim profesionálny prístup k práci a k povolaniu a má kompetentnosti zvyčajne preukázané kladením a obhajovaním argumentov a vyriešením problémov, konkrétnych úloh v odbore štúdia Doprava, v študijnom programe Komerčná logistika. 3. Má schopnosti získavať a interpretovať zodpovedajúce údaje, fakty v odbore štúdia Doprava, v študijnom programe Komerčná logistika a na ich základe eticky a spoločensky zodpovedne rozhodovať. 4.Vie komunikovať informácie, koncepcie, princípy, problémy a riešenia odbornému aj laickému publiku. 5.Má rozvinuté vzdelávacie zručnosti potrebné na pokračovanie v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti. Profilové predmety (označené v IS MAIS): 1. ročník: ⁻ Teória logistiky (Rosová) ⁻ Logistika nákupu a zásobovania(Rosová) 2. ročník: ⁻ Logistika predaja a odbytu(Rosová) ⁻ Technické prostriedky logistiky (Šaderová) ⁻ Zasielateľstvo (Fabianová) 3. ročník: ⁻ Finančná logistika (Seňová) ⁻ Metódy syntézy komerčných projektov (Seňová) ⁻ Stratégie a taktiky v komerčnej logistike (Šimková) ⁻ E – commerce (Šimková) ⁻ Vývojové trendy v komerčnej logistike (Šaderová) - Aktuálne výzvy komerčnej logistiky v praxi (Fabianová)  
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Študijný program na FBERG TUKE je plne realizovaný s potrebami reálnej praxe. Keďže komunikácia medzi vzdelávaním na FBERG TUKE a zamestnávateľmi je kontinuálna, spočíva v riešení spoločných projektov so zapojením poslucháčov, v riešení výskumných úloh komerčného charakteru, využíva profesionálov firiem v procese ukončovania štúdia členstvom v komisiách pre štátne skúšky v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania fakulta reflektuje požiadavky zamestnávateľov absolventov daného študijného programu a kritický ich hodnotí s trendmi v zahraničí. CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Lear Corporation Engineering Slovakia s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Marelli Kechnec Slovakia s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. CROWN Bevcan EMEA vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Andrea Rosová, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Janka Šaderová, PhD.
Zástupca študentov: Adam Viglasky
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Okrem posluchárni a učební FBERG sú na zabezpečenie študijného programu k dispozícií aj tieto laboratória: LIVIS (Laboratórium inteligentných výrobných systémov)- https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/6b9d25b4-177f-48b3-9e56-40815ec3d839/Vedecky_Park_FBERG_12_Laboratory_of_intelligent_manufacturing_processes.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCm7. LoILRo (Logistické inovačné laboratórium robotov) - https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/8cd83981-12d5-4c96-9c48-1cfb782a1198/Vedecky_Park_FBERG_13_Logistic_innovation_laboratory_of_robots.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCmbg LADL (Laboratórium dizajnu logistických a distribučných systémov) - https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/029d8fe8-8638-488b-bd2d-035e66ea651a/Vedecky_Park_FBERG_10_Laboratory_of_logistic_and_distribution_systems_design.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCl.A LASAP (Laboratórium modelovania, simulácie a projektovania logistických a dopravných systémov) - https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/3ee1f2a5-5207-4b91-8e95-cc8574cab2e3/Vedecky_Park_FBERG_11_Laboratory_of_modelling_simulation_and_projection_of_the_logistic_and_transport_systems.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCm3- LZD (Laboratórium železničnej dopravy)- https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/11c20789-b552-4b3d-b3f5-12d010ea57bd/Vedecky_Park_FBERG_14_Railway_transportation_laboratory.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCmey EDC FBERG - Laboratórium EDC (Excelentné digitálne centrum FBERG) Viac informácií je na web stránke a v legislatíve fakulty: https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/fakulta/legislativa https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/veda-a-vyskum/vedecky-park
Informačné zabezpečenie
Pracoviská Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) využívajú pre rozvoj študijného programu bohatý knižničný fond Univerzitnej knižnice (UK), poslaním ktorej je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Študentom a zamestnancom TUKE je k dispozícii tiež digitálna knižnica UK (http://www.lib.tuke.sk), ktorá poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Knižničné služby sú sústredené v UK TUKE, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (Springer Link, Science Direct, IEEExplore a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). Študenti majú v areály školy a na internátoch prístup k internetu aj cez WiFi pripojenie, čo im umožňuje neobmedzený prístup ku knižničným službám. Akademický informačný systém MAIS http://mais.tuke.sk/ zabezpečuje zadávanie, spracovanie a poskytovanie informácií o prijímacom konaní (podanie prihlášky, výsledky, prehľady), o štúdiu (informačné listy predmetov, rozvrh, prihlasovanie sa na skúšky, výsledky priebežných a záverečných hodnotení, zadávanie záverečných prác, posudky na záverečné práce a pod.). Prehľad dostupnej študijnej literatúry: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania v prípade mimoriadnej situácie alebo iné mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/.
Partneri vysokej školy
Zoznam partnerov, podieľajúcich sa na vybraných prednáškach a seminároch blokovej výučby, odbornej praxi a konzultáciách záverečných prác študentov študijného programu: Ing. Maroš Fill, PhD. - spoločnosť: NESS KE, s.r.o., Košice , email: marosfill@gmail.com Ing. Žofia Hanas, PhD . - spoločnosť: Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o. Ing. Jaroslav Mervart, PhD. - spoločnosť: Predseda predstavenstva skupiny CHEMOSVIT Ing. Peter Virdzek, PhD. - spoločnosť VSE a.s., email: virdzek_peter@vseholding.sk Ing. Jaroslava Dečmanová, PhD. - spoločnosť DPB a.s., email: jaroslava.decmanova@dpb.sk Ing. Peter Mesarč - spoločnosť: Bolt Market Slovensko, email: peter.mesarc@bolt.eu Ing. Tomáš Vilinský - spoločnosť: CROWN Bevcan Slovakia, Kechnec, email: Tomas.VILINSKY@eur.crowncork.com

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie