Študijný program automobilová výroba

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: automobilová výroba
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 1
Forma štúdia: denná
Titul: Bc.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent má poznatky z oblasti riadenia výroby automobilov (ekonomiky a manažmentu výroby, manažmentu kvality a logistiky v automobilovom priemysle). Rozumie sa stavbe ultra ľahkých automobilov využívajúcich alternatívne zdroje energie, vývoja a aplikácií nových progresívnych kovových, polymérnych a kompozitných materiálov, modelovanie a simulácia technologických procesov výroby a montáže komponentov automobilov a ich testovania. Vie implementovať techniky reverzného a simultánneho inžinierstva pri vývoji automobilových komponentov a ich testovaní. Výchova a vzdelávanie študentov je zameraná na prípravu odborníkov pre pozície projektový manažér a konštruktér prípravkov v automotive.
Ciele vzdelávania
Absolvent študijného programu Automobilová výroba má výnimočné postavenie v tom, že získa hlboké vedomosti z predmetov tvoriacich matematické a fyzikálne základy strojárstva, ako aj zodpovedajúce znalosti o materiáloch, o technológiách ich spracovania, o konštrukcií stavby strojov a zariadení a ich prevádzke a údržbe. Získané poznatky a informácie vie využiť na riešenie problémov na nižšej a strednej úrovni riadenia výroby vo výrobných podnikoch. Absolvent tohto programu vie získané schopnosti a znalosti uplatniť pri návrhu výroby a jej inovácií. Ciele vzdelávania študentov prvého stupňa študijného programu Automobilová výroba v študijnom odbore Strojárstvo sú zamerané na: • prepojenie teoretických vedomostí a praktických skúseností z oblasti progresívnych materiálov, technológií, analytických nástrojov pri navrhovaní komponentov automobilov, riadení ich výroby a ich montáži s podporou CAx technológií, • rozvoj kreatívnych a inovatívnych zručností pri aplikácii progresívnych materiálov a technológií pri riešení prípadových štúdií v rámci projektov ECO Sheel Marathon a úprav elektromobilu Volkswagen e-up! , • osvojenie znalostí a zručností z oblasti skúšania, predaja automobilov, riadenia prevádzky a údržby automobilov a iných činností súvisiacich s automotive, • prepojenie vedomostí a skúseností v oblasti plánovania a optimalizácie výrobných procesov, • získanie vedomostí z oblasti tvorby pracovnej dokumentácie podľa štandardov kvality ISO TS 16949, • aplikovanie skúseností z tímovej práce pri riešení technických problémov, riadenia malých tímov a zdokonalenie sa v prezentačných a komunikačných zručnostiach.
Výstupy vzdelávania
Témy záverečných prác sú orientované jednak na riešené grantové projekty, ako aj na úlohy praxe z priemyselného zázemia fakulty. Vedenie záverečných prác je zabezpečované profesormi, docentmi a odbornými asistentmi zo Strojníckej fakulty TU v Košiciach. Je to zárukou, že absolvent prvého stupňa študijného programu Automobilová výroba vie tvorivo využívať získané teoretické aj praktické poznatky. V správach komisie pre štátne skúšky je uvedené konštatovanie, že záverečné práce sú na veľmi dobrej úrovni a podobne aj úroveň vedomostí študentov je hodnotená kladne. Absolvent študijného programu Automobilová výroba: • má poznatky o stavbe automobilov a ich údržbe, • dokáže získavať a interpretovať informácie v oblasti procesov navrhovania a výroby automobilových komponentov, • dokáže používať základné nástroje na riadenie výrobných procesov v automobilovej výrobe, • dokáže aplikovať širokú škálu vedomosti o využití CAx systémov pri navrhovaní komponentov automobilov, • je schopný komunikovať koncepcie, problémy a riešenia pri výrobe komponentov automobilov, • má zručnosti potrebné pre pokračovanie v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti. Absolventi bakalárskeho študijného programu Automobilová výroba nájdu uplatnenie: • ako výrobní technológovia, vývojári komponentov automobilov s podporou CAx technológií, špecialisti pre skúšobne, prevádzku a údržbu v automotive, • v dodávateľskom sektore automobilového priemyslu, v riadení servisných služieb pre automobily.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2305R22&year=2018 Počet absolventov: 34 Zamestnaní: 6 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 24 % Pokračujúci v štúdiu: 68 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 3 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2305R22&year=2019 Počet absolventov: 52 Zamestnaní: 0 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 0 % Pokračujúci v štúdiu: 98 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 2 %
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Študijný odbor Automobilová výroba je vysoko aktuálny a v podmienkach Slovenského priemyslu vysoko cenený. Študenti nájdu uplatnenie ako vo výrobných, tak aj vo vývojových sférach odvetvia. Od absolventov je potrebné očakávať kreativitu, komunikatívnosť a aktuálne technické znalosti, ktoré budú schopní aplikovať v reálnych technických projektoch v praxi. Dôležitou súčasťou štúdia automobilovej výroby na Strojníckej Fakulte, okrem samotných technických predmetov, musia byť svetové jazyky (minimálne jeden) a CAx systémy, s ktorými je Automobilová výroba úzko spojená, a ktoré sú nevyhnutné pre uplatnenie v tomto odvetví. Z pohľadu vývoja a dizajnu by som odporúčal špecializovať na systémy CATIA a NX. Počas bakalárskeho štúdia je potrebné, aby sa študenti vo väčšej miere venovali samotnému technickému vzdelaniu – technické kreslenie, CAx systémy, fyzika, mechanika, dynamika, pružnosť a pevnosť, ale aj ďalšie predmety, ktoré sú pre automobilovú výrobu dôležité. Záverom bakalárskeho štúdia by mala byť práca venujúca sa technickým oblastiam, ktorá obsahuje minimálne technickú analýzu zvolenej automobilovej tematiky s maximálnym využitím technických znalostí získaných počas prvých rokov štúdia. Je potrebné sa vyhýbať všeobecným témam bez technickej pridanej hodnoty. Ing. Michal Dúbravčík, PhD., - člen rady šudijného programu Position: Engineering Supervisor Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. 080 01 Prešov Vážený p. profesor. V prvom rade by som sa Vám chcel poďakovať za možnosť byť členom komisie na bakalárskych štátnych skúškach - automobilová výroba. Musím konštatovať, že samotný priebeh skúšok po organizačnej stránke bol zvládnutý na vysokej úrovni. Na študentoch počas odpovedi bolo vidieť, že s nimi v rámci výuky pracuje kvalitný a kvalifikovaný pedagogický zbor. Avšak by som chcel poukázať na možné zlepšenia: - všetky práce by mali prejsť jazykovou korektúrou a až následne by mali byť tlačené a publikované (je to potrebné aj z toho dôvodu, že v poslednej dobe je čoraz viac zahraničných študentov). - študenti by mali zlepšiť grafický prejav záverečných prác (formátovanie obrázkov, usporiadania, zobrazovania .... ). - u cudzojazyčných študentov by mala byť povinnosť absolvovať minimálne polročný kurz slovenského jazyka a až potom ich zaradiť do výuky. Mali problém reagovať na otázky v slovenskom jazyku. Ing. Marek Výrostek, PhD.- člen rady šudijného programu Výkonný riaditeľ Geschäftsführer Executive director ZASTROVA, a. s. Spišská Stará Ves Ing. David Vaněk +420732 296 664 . david.vanek@skoda-auto.cz 01 .06.2022 Věc: Reference pro akreditaci programu Automobilová výroba TUKE, na základě posudku úspěšnosti absolventů. Na základě Vaší žádosti o poskytnutí referencí na základě zkušeností s absolventy TUKE, oboru Automobilová výroba, vám sděluji, že naše zkušenosti s Vašimi studenty jsou pozitivní, celková úroveň studentů je výborná, na úrovni požadavků doby. Vynikající jsou Ti studenti, kteří se nad rámec svých studijních povinností zapojili do společného programu „Disk“, kde si na reálném problému vyzkoušeli aplikaci získaných dovedností a nadodborných schopností. Ti, kteří dále prošli stáží a diplomovou prací pro Škoda Auto, se zapracují průměrně o 2 roky rychleji, než jejich kolegové ze standardního studijního programu. Věříme, že po odeznění následků Covidových omezení a současných společensko-ekonomických problémů, se budeme moci k tomuto režimu alespoň částečně navrátit. U Vašich absolventů oceňujeme znalost 3D systému Catia, v němž produktivně pracujeme, schopnost efektivně komunikovat s kolegy z navazujících oddělení, jako jsou FEM výpočty , tvorba povrchových dat, konstrukce, technologie a design. Na vysoké úrovni jsou znalosti v oblasti kovů (tváření a obrábění), pomohlo by nám doplnit znalosti v oblasti výroby plastů (zvláště vstřikovaných). Vaši absolventi vynikají schopností trvale se učit novému. Vaši absolventi potřebují posílit v oblasti komunikace v cizím jazyce, pro naše prostředí je ideální kombinace Angličtiny (jednací) doplněné o hovorovou/odbornou znalost němčiny. Věřím, že proces akreditace uzná Vaše trvalé a reálně dosažené výsledky, zvláště zřetelné za poslední dekádu, a budeme se moci nadále na Vás spoléhat jako na dlouhodobě stabilního, solidního partnera. S pozdravem. ŠKODA Ing. David Vaněk Vedoucí oddělení EBA

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Emil Evin, CSc.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: Ing. Dušan Sabadka, PhD.
Zástupca študentov: Juraj Fabian
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Zoznam učebni študijného programu a ich technického vybavenia je na stránke: http://www.sjf.tuke.sk/kav/sk/home-mainmenu-4/laboratoria-katedry Katedra automobilovej výroby tiež využíva technické vybavenie Katedry technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby: http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry Prehľad výstupov pozri detail na stránke: https://maisportal.tuke.sk/portal/studijneProgramy.mais Laboratórium testovania a diagnostiky automobilov (M74-029)LAV 1 Predmety: Testovanie v automobilovej výrobe Výstupy: Reporty z detekcie chýb výrobkov a automobilov. Laboratórium LEANLAB a aditívnych technológií (M74-023 -1)LAV 3 Predmety: Záverečná práca, Základy montáže , Navrhovanie výrobkov pre automobilovú výroby Výstupy: Návrh 3D virtuálneho modelu a generovanie dát pre 3D tlač; Reporty detekcie chýb pri montáži automobilových komponentov. Laboratórium CAx technológií je umiestnené v miestnosti (M74-030)LAV2 Predmety: Pokročilé metódy navrhovania a výroby automobilových komponentov, Techniky a nástroje pre riadenie v automobilovej výrobe. Výstupy: Návrh komponentov automobilov v CAD systéme CATIA. Štúdie aplikácie nástrojov kvality pri predikcii vyrobiteľnosti dielov so špecifikovanými cieľovými charakteristikami. Učebňa (M74-141) S5 Predmet: Základy navrhovania výroby automobilových komponentov 2.Bc. Dodávateľské systémy v automobilovej výrobe. Výroba automobilov . Výstupy: - prehľad a znalosti z problematiky uvedených predmetov: https://maisportal.tuke.sk/portal/studijneProgramy.mais
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
nerelevantné - Katedra automobilovej výroby nevyužíva e-learningové portály
Partneri vysokej školy
ŠKODA AUTO - video konferencie a workshopy, projekt Disk SAV - spoločné projekty VEGA, APVV Prvá zváračská a.s. Bratislava - projekt APVV Garrett Motion - diplomové práce Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. - diplomové práce Sodecia Vráble

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie