Študijný program riadenie a ekonomika podniku

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: riadenie a ekonomika podniku
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 1
Forma štúdia: denná
Titul: Bc.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent bakalárskeho študijného programu Riadenie a ekonomika podniku má vedomosti a zručnosti v oblasti podnikovej ekonomiky, riadenia podnikov a strojárskych technológií. Dokáže identifikovať a riešiť operatívne problémy vznikajúce v podnikoch. Aplikuje vhodný softvér pri modelovaní a optimalizácií procesov. Uplatní sa ako samostatný odborný pracovník v mnohých podnikových útvaroch, zvládne pracovať ako riadiaci a koordinačný pracovník na nižších a stredných úrovniach riadenia.
Ciele vzdelávania
Absolvent bakalárskeho študijného programu Riadenie a ekonomika podniku získa vedomosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín, so zameraním na problematiku riadenia a ekonomiky podnikov, výrobných a informačných technológií a riadenia podnikových procesov. V priebehu štúdia získava zručnosti používať programové aplikácie orientované na informačnú podporu riadenia podnikov, projektovanie, modelovanie a simulácie podnikových procesov. Je pripravený využívať základné manažérske a ekonomické nástroje a metódy a vybrané metódy priemyselného inžinierstva v praxi.
Výstupy vzdelávania
Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu Riadenie a ekonomika podniku má veľmi dobré faktické, konceptuálne a procedurálne vedomosti z oblasti základných technických a prírodovedných disciplín, riadenia a ekonomiky podniku, strojárskych technológií a konštruovania. Rozumie aktuálnym konceptom viažucim sa na odbor štúdia strojárstvo so zameraním na súvislosti technickej a ekonomickej stránky podniku. Má schopnosť získavať a interpretovať odborné údaje a informácie z oblasti strojárskych technológií a konštruovania, riadenia a ekonomiky podniku a vie riešiť základné problémy a ich riešenia prezentovať, diskutovať a obhajovať. Zverené úlohy je schopný riešiť v kontexte strojárskych a súčasne ekonomických súvislostí, čo vyplýva zo štruktúry predmetov. Má schopnosť aplikovať poznatky a štandardné metódy z oblasti strojárskych technológií a konštruovania, riadenia a ekonomiky podniku v hospodárskej praxi. Dokáže komunikovať a spolupracovať v tímoch a viesť menšie pracovné skupiny. Je schopný používať softvéry orientované na ekonomické výpočty, informačnú podporu riadenia podnikov a kooperáciu, technologické prepočty, konštruovanie, modelovanie a simulácie podnikových procesov a systémov. Má technické zručnosti v oblasti technickej tvorivosti, počítačovej grafiky a programovania. Má zručnosti samostatne pracovať a riešiť bežné problémy hospodárskej praxe. Dokáže využívať mäkké zručnosti (komunikácia, tímová práca, prezentácia) využiteľné na pozíciách nižšieho manažmentu. Disponuje schopnosťou aktívne komunikovať (slovom aj písmom) v anglickom jazyku. Absolvent má poznatky a zručnosti, ktoré mu umožňujú pokračovať na druhom stupni vysokoškolského štúdia.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2645R17&year=2018 Počet absolventov: 10 Zamestnaní: 10 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 0 % Pokračujúci v štúdiu: 90 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2645R17&year=2019 Počet absolventov: 9 Zamestnaní: 0 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 11 % Pokračujúci v štúdiu: 89 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 %
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Kvalitu študijného programu posudzovali autority z praxe. Všetci vyjadrili súhlas so zverejnením posudkov. Študijný program hodnotili ako vhodný a prospešný pre podniky a potvrdili vysokú uplatniteľnosť absolventov v praxi. Celkový záver hodnotenia študijného programu je kladný bez kritických pripomienok. Vyjadrenia k študijnému programu vypracovali: Ing. Michal Demečko, PhD., projektový riaditeľ v spoločnosti Škoda AUTO, a.s. Mladá Boleslav, Česká republika. Odborník z praxe vyjadril súhlas so zisťovanými skutočnosťami, ktoré sú uvedené v priloženom dotazníku (zápis z porady Rady ŠP zo dňa 09. 06. 2022), nemal žiadne výhrady, ani pripomienky k daným skutočnostiam. PhDr. Alena Ľapinová, PhD., MBA , konzultantka pre oblasť ľudských zdrojov v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., Slovenská republika. Odborníčka z praxe vyjadrila súhlas so zisťovanými skutočnosťami, ktoré sú uvedené v priloženom dotazníku (zápis z porady Rady ŠP zo dňa 09. 06. 2022), nemala žiadne výhrady, ani pripomienky k daným skutočnostiam. Ing. Vladimír Timko, vedúci nákupu v spoločnosti IMA Schelling Slovakia s.r.o., Slovenská republika. Odborník z praxe vyjadril súhlas so zisťovanými skutočnosťami, ktoré sú uvedené v priloženom dotazníku (zápis z porady Rady ŠP zo dňa 09. 06. 2022), nemal žiadne výhrady k daným skutočnostiam. Uviedol odporúčania zvyšujúce pripravenosť študentov do praxe, konkrétne odporúča zintenzívniť výučbu cudzích jazykov a predĺžiť dobu trvania odbornej praxe pre študentov.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD., MBA
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: Ing. Miriama Piňosová, PhD.
Zástupca študentov: Paulína Jasečková
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Laboratórium digitalizácie a simulácie podnikových procesov (PK9-206), https://www.sjf.tuke.sk/umpadi/sk/lab-ldaspp, umožňuje výučbu profilových predmetov Logistické systémy a Výrobný manažment. Softvérové prostriedky: SolidWorks, TX Plant Simulation, Tecnomatix Jack, TIA Portal, Mimics, Process Simulate. Laboratórium rozšírenej a zmiešanej reality (PK9-301), https://www.sjf.tuke.sk/umpadi/sk/lab-5-api, využíva sa na výučbu profilových predmetov Digitálny podnik a Laboratórny tréning. Softvérové prostriedky: SolidWorks, TX Plant Simulation, Twinmotion. Ateliér projektovania priemyselných závodov a podnikov (PK9-207), https://www.sjf.tuke.sk/umpadi/sk/lab-appzap. Študenti sa učia ako projektovať výrobné procesy a systémy v predmete Projektovanie strojárskych výrob. Softvérové prostriedky: Inventor, Catia, AutoCad Factory Design, Twinmotion, Arduino UNO. Laboratórium numerických metód (L9-A230), http://www.sjf.tuke.sk/kamai/lab-num-met, vyučované sú profilové predmety Numerické metódy, a Štatistické spracovanie dát, pri využití bežného IKT vybavenia. Laboratórium fyzikálnych faktorov prostredia II. (PK5-007), https://www.sjf.tuke.sk/kip/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/535-laboratorium-fyzikalnych-faktorov-prostredia-ii-pk5-007, umožňuje výučbu profilových predmetov Priemyselná ergonómia, Podniková ekonomika, Informačné a komunikačné systémy. Softvérové prostriedky: MS Office, MS Project, Microsoft Power Business Intelligence, TX Jack, @Risk, Pohoda.
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
E-learning v študijnom programe RaEP je zabezpečované prostredníctvom e-learningových portálov: MS Teams - študent má prístup k danému portálu cez pridelené meno a heslo, ktoré získajú pri zápise študenta do 1.ročníka prístup: https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/log-in manuál: https://support.microsoft.com/sk-sk/topic/pr%C3%ADru%C4%8Dky-na-stiahnutie-6bd3eb82-0a0f-43cc-a4d2-c9f4e7ebdf39 Moodle - študent má prístup k danému portálu cez pridelené meno a heslo, ktoré získajú pri zápise študenta do 1.ročníka prístup: https://moodle.tuke.sk/moodle/course/index.php?categoryid=16 manuál: https://moodle.tuke.sk/moodle/
Partneri vysokej školy
Spolupráca Katedry priemyselného a digitálneho inžinierstva (KPaDI) s priemyselnou praxou je perspektívou pre zvyšovanie kvalifikácie absolventov študijného programu riadenie a ekonomika podniku, ktorí majú potenciál ďalej rozvíjať a upevňovať svoje znalosti a kompetencie v oblasti riadenia a ekonomiky podniku a priemyselného inžinierstva. Nižšie uvedené podniky sú aktívnymi partnermi KPaDI v oblasti projektovej a publikačnej aktivity, konzultantmi a oponentmi pri riešení bakalárskych prác a pri realizácií exkurzií či odbornej praxe študentov: • Asseco CEIT, a.s. • Continental Matador Rubber, s.r.o. • ECO-BAGS, s.r.o. • Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. • Harmanec - Kuvert, spol. s r.o. • Howe Slovensko s.r.o. • IMA Schelling Slovakia s.r.o. • Jaguar Land Rover Slovakia • Kia Slovakia s. r. o. • Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. • M2M Solutions, s.r.o. • Magna Electronics Slovakia s.r.o. • Marelli Kechnec Slovakia s.r.o. • Mondi SCP, a.s. • RYBA Košice spol. s r.o. • SIDAT Digital, s.r.o. • Siemens Digital Industries Software • Siemens s.r.o. • Slovenská legálna metrológia, n. o. • SOVA Digital a.s. • ŠkodaAuto, a.s. • Tauris, a.s. • T-Systems Slovakia s.r.o. • U. S. Steel Košice, s.r.o. • VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. • WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o. • Zastrova, a.s., atď.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie