Študijný program dopravná logistika podniku

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: dopravná logistika podniku
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: doprava
Stupeň: 2
Forma štúdia: denná
Titul: Ing.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Študijný program dopravná logistika podniku ( 2.stupeň) umožní absolventom získať komplexné vedomosti a zručností pre riadenie celého dopravného procesu najmä v priemyselných podnikoch. Absolventi budú pripravení pre vypracovávanie analýz dopravných systémov a dopravných tokov, syntézu a navrhovanie dopravných systémov podniku ako aj ich prepojenie s výrobným procesom, respektíve s technológiou výroby pri použití najnovších IKT, v súlade so súčasnými vzdelávacími štandardami a potrebami praxe. Študijný program pripravuje manažérov dopravy pre vyššie riadiace úrovne priemyselných podnikov, dopravných podnikov a podnikov služieb pre riadenie hmotných činností (preprava, prekládka, skladovanie, triedenie, expedícia, združovanie a rozdružovanie zásielok), nehmotných činností (špedičné, obchodné, finančné, colné a poisťovacie) a realizáciu informačných, servisných a poradenských služieb v rámci dopravného procesu. Študijný program je zameraná na prípravu absoventov, ktorých odborný profil je charakterizovaný nasledujúcimi vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami: - dokáže riešiť dopravné problémy pri uskutočňovaní priemyselnej výroby a obslužných procesov, - rozhodovať, vykonávať a realizovať dopravné úlohy, - podnikať v oblasti dopravy, výroby, distribúcie, - vykonávať profesiu logistik dopravy v priemyselnej výrobe, - dokáže koordinovať postupy v tímoch, komunikovať s prevádzkovými technikmi a inžiniermi, - riadiť prevádzku dopravných zariadení, - niesť zodpovednosť, identifikovať a zhodnotiť sociálne a technické súvislosti riešených dopravných problémov.
Ciele vzdelávania
Absolvent inžinierskeho študijného programu Dopravná logistika podniku získa poznatky a vedomosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín, z oblasti dopravy, riadenia, ekonomiky, informatiky, kvality a logistiky podniku, z aplikácie súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych metód v plánovaní a rozhodovaní podniku, z oblasti hodnotenia výkonnosti a správania sa výrobných, obchodných a spotrebiteľských subjektov na trhu, z oblasti uplatňovania nových, moderných informačných technológií v dopravnej logistike podniku. FBERG TUKE rešpektuje rozmanitosť študentov tým, že umožňuje študentovi výber tém semestrálnych zadaní a projektov, ako aj témy záverečnej práce, možnosťou voľby povinne voliteľných predmetov, výberom miesta realizácie praxe, vytváranie riešiteľských tímov pri spracovaní projektov a zadaní, pričom si študenti sami kreujú funkciu v riešiteľskom kolektíve. FBERG TUKE vytvára užšie prepojenie medzi študijnými programom a požiadavkami na trhu práce pomocou definovania vzdelávacích výsledkov, čim študujúcim umožňuje informovanú voľbu, povinne voliteľné predmety sú rovnocenné predmety a profilujú znalosti a kompetencie absolventa inžinierskeho študijného programu Dopravná logistika podniku. Štruktúra predmetov študijného programu je koncipovaná tak, aby absolvent inžinierskeho študijného programu Dopravná logistika podniku nadobudol rozsiahle vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožnia analyzovať, modelovať, simulovať a hodnotiť logistické procesy v podnikateľských aktivitách rôznych priemyselných podnikov, hodnotiť a riešiť komplexné problémy logistiky dopravných systémov podniku, riadiť logistickú sieť externých zdrojov dodávateľov, subdodávateľov, odberateľov, finálnych zákazníkov, výrobných a obchodných podnikov, podnikov v oblasti dopravy, cestovného ruchu a služieb ako aj optimalizovať logistické procesy dopravnej logistiky z hľadiska prispôsobovania sa trhovému prostrediu. Absolvent inžinierskeho študijného programu Dopravná logistika podniku je všestranne vzdelaným absolventom s komplexnými kvalitnými znalosťami zvládajúcim multikulturálne prostredie, s predpokladmi pre úspešné zvládnutie riadenia základného logistického reťazca podniku, t.j. logistického reťazca tvoreného procesom zásobovania, výroby, skladovania, distribúcie, najmä so zameraním na funkcie operatívneho plánovania a rozhodovania, evidencie, kontroly kvality, zabezpečenia systému a prevádzky tohto logistického reťazca na vyšších stupňoch riadenia podniku. Zvláda optimalizáciu riadenia dopravných tokov v rámci výrobného procesu v rôznych priemyselných odvetviach. Má predpoklady pre riešenie, navrhovanie, riadenie a koordinovanie dodávateľsko-odberateľské tokov spolu s finančnými a informačnými tokmi. Je odborníkom pre tvorbu projektov logistických dopravných systémov. Dokáže prevádzkovať, riadiť jednotlivé technologické dopravné zariadenia a technologické dopravné linky. Je pripravený riešiť problémy súvisiace s technologickou dopravou a procesmi, pri ktorých využíva exaktné metódy s využitím informačných technológií. Absolvent inžinierskeho študijného programu Dopravná logistika podniku má možnosť sa uplatniť ako kvalifikovaný riadiaci pracovník v mnohých funkčných útvaroch riadenia podnikov, resp. pracovať ako samostatný odborný pracovník v špecializovaných útvaroch podnikov, predovšetkým na pozíciách na oddelení logistiky prepravy, logistiky predaja, odbytu, distribúcie, špecialistov pre plánovanie, prognózovanie dopravnej logistiky. Potreba absolventov v reálnej hospodárskej praxi je daná súčasným vývojom svetovej ekonomiky, vznikom veľkých korporácií, reťazcov firiem a tým aj veľkým pohybom tovarov, a to na meta (globálnej), makro (medzipodnikovej), mikro (vnútropodnikovej) úrovni. Absolventi študijného programu Dopravná logistika podniku majú možnosť uplatnenia najmä na trhu práce v SR a v rámci Európy, pretože ide o transparentný študijný program zameraný na multikriteriálnu optimalizáciu materiálových tokov a s nimi súvisiacich informačných a finančných tokov podnikov v rámci dodávateľsko-odberateľských reťazcov.
Výstupy vzdelávania
Absolvent inžinierskeho študijného programu Dopravná logistika podniku je schopný: 1. Preukázať vedomosti a ich chápanie v študijnom odbore Doprava, v študijnom programe Dopravná logistika podniku, ktoré nadväzujú na prvý stupeň vysokoškolského štúdia a sú typické na úrovni všeobecného základu doplneného o vybrané aspekty najnovších poznatkov z odboru štúdia Doprava, v študijnom programe Dopravná logistika podniku. 2. Vie použiť svoje poznatky a vedomosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín, z oblasti logistiky vnútropodnikovej dopravy, projektového riadenia, logistiky distribúcie, systémov monitorovania a operatívnej evidencie v logistike, z aplikácie metódy analýzy logistických systémov, z oblasti logistiky vnútropodnikovej dopravy, podnikových informačných systémov, ekológie a dopravy, z oblasti uplatňovania nových, moderných informačných technológií spojených s Industry 4.0 v dopravnej logistike podniku a ich porozumenie spôsobom naznačujúcim profesionálny prístup k práci a k povolaniu a má kompetentnosti zvyčajne preukázané kladením a obhajovaním argumentov a vyriešením problémov, konkrétnych úloh v odbore štúdia Doprava, v študijnom programe Dopravná logistika podniku. 3. Má schopnosti získavať a interpretovať zodpovedajúce údaje, fakty v študijnom odbore Doprava, v študijnom programe Dopravná logistika podniku a na ich základe eticky a spoločensky zodpovedne rozhodovať. 4. Vie komunikovať informácie, koncepcie, princípy, problémy a riešenia odbornému aj laickému publiku. 5. Má rozvinuté vzdelávacie zručnosti potrebné na uplatnenie v praxi na trhu práce s vysokým stupňom samostatnosti. Profilové predmety : 1.ročník: ⁻ Technológie a nástroje Industry 4.0 v logistike (Fedorko) ⁻ Ekológia a doprava (Mikušová) ⁻ Logistika dopravných sietí (Krešák) ⁻ Logistika dopravy surovín (Ambriško) 2.ročník: ⁻ Logistika vnútropodnikovej dopravy (Marasová) ⁻ Logistika vonkajšej dopravy podniku (Fedorko) ⁻ Systémy monitorovania a operatívnej evidencie v logistike (Krešák) ⁻ Aktuálne výzvy manažmentu dopravy v praxi (Marasová) ⁻ Vývojové trendy v dopravnej logistike (Mikušová)
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=3968T04&year=2018 Počet absolventov: 54 Priemerná mzda: 1284 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 1239 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Priemyselná výroba (28 %) - Informácie a komunikácia (17 %) - Veľkoobchod a maloobchod (14 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave (11 %) - Elektroinžinieri a špecialisti energetici (11 %) - Všeobecní administratívni pracovníci (8 %) Zamestnaní: 81 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 2 % Na materskej dovolenke: 2 % Nezamestnaní: 11 % Pokračujúci v štúdiu: 2 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 2 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=3968T04&year=2019 Počet absolventov: 36 Priemerná mzda: 963 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 907 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Veľkoobchod a maloobchod (25 %) - Priemyselná výroba (15 %) - Doprava a skladovanie (15 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Predavači (15 %) - Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva (10 %) - Predavači cez telefón, internet a podobní predavači (10 %) Zamestnaní: 58 % Pracujúci na dohodu: 8 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 3 % Nezamestnaní: 17 % Pokračujúci v štúdiu: 11 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 3 %
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Študijný program na FBERG TUKE je plne realizovaný s potrebami reálnej praxe. Keďže komunikácia medzi vzdelávaním na FBERG TUKE a zamestnávateľmi je kontinuálna, spočíva v riešení spoločných projektov so zapojením poslucháčov, v riešení výskumných úloh komerčného charakteru, využíva profesionálov firiem v procese ukončovania štúdia členstvom v komisiách pre štátne skúšky v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania fakulta reflektuje požiadavky zamestnávateľov absolventov daného študijného programu a kriticky ich hodnotí s trendmi v zahraničí. SAD Prešov, a.s. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Slovenská legálna metrológia, n. o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Železničná spoločnosť Slovensko a.s. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Dopravný podnik Bratislava, a.s. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Glasko, s.r.o. Prešov vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Janka Šaderová, PhD.
Zástupca študentov: Bc. Peter Vančišín
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Okrem posluchárni a učební FBERG sú na zabezpečenie študijného programu k dispozícií aj tieto laboratória: LIVIS (Laboratórium inteligentných výrobných systémov) https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/6b9d25b4-177f-48b3-9e56-40815ec3d839/Vedecky_Park_FBERG_12_Laboratory_of_intelligent_manufacturing_processes.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCm7. LoILRo (Logistické inovačné laboratórium robotov) https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/8cd83981-12d5-4c96-9c48-1cfb782a1198/Vedecky_Park_FBERG_13_Logistic_innovation_laboratory_of_robots.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCmbg LADL (Laboratórium dizajnu logistických a distribučných systémov) https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/029d8fe8-8638-488b-bd2d-035e66ea651a/Vedecky_Park_FBERG_10_Laboratory_of_logistic_and_distribution_systems_design.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCl.A LASAP (Laboratórium modelovania, simulácie a projektovania logistických a dopravných systémov) https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/3ee1f2a5-5207-4b91-8e95-cc8574cab2e3/Vedecky_Park_FBERG_11_Laboratory_of_modelling_simulation_and_projection_of_the_logistic_and_transport_systems.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCm3- LZD (Laboratórium železničnej dopravy) https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/11c20789-b552-4b3d-b3f5-12d010ea57bd/Vedecky_Park_FBERG_14_Railway_transportation_laboratory.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCmey EDC FBERG Laboratórium EDC (Excelentné digitálne centrum FBERG) Viac informácií je na web stránke a v legislatíve fakulty: https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/fakulta/legislativa https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/veda-a-vyskum/vedecky-park
Informačné zabezpečenie
Pracoviská Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) využívajú pre rozvoj študijného programu bohatý knižničný fond Univerzitnej knižnice (UK), poslaním ktorej je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Študentom a zamestnancom TUKE je k dispozícii tiež digitálna knižnica UK (http://www.lib.tuke.sk), ktorá poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Knižničné služby sú sústredené v UK TUKE, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (Springer Link, Science Direct, IEEExplore a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). Študenti majú v areály školy a na internátoch prístup k internetu aj cez WiFi pripojenie, čo im umožňuje neobmedzený prístup ku knižničným službám. Akademický informačný systém MAIS http://mais.tuke.sk/ zabezpečuje zadávanie, spracovanie a poskytovanie informácií o prijímacom konaní (podanie prihlášky, výsledky, prehľady), o štúdiu (informačné listy predmetov, rozvrh, prihlasovanie sa na skúšky, výsledky priebežných a záverečných hodnotení, zadávanie záverečných prác, posudky na záverečné práce a pod.). Prehľad dostupnej študijnej literatúry: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania v prípade mimoriadnej situácie alebo iné mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/.
Partneri vysokej školy
Zoznam partnerov, podieľajúcich sa na vybraných prednáškach a seminároch blokovej výučby, odbornej praxi a konzultáciách záverečných prác študentov študijného programu: Ing. Daniel Šimšaj - spoločnosť SAD Prešov a.s., email: daniel.simsaj@gmail.com Ing. Martin Morháč, PhD., - spoločnosť Sova Digital a.s., email: martin.morhac@sova.sk Ing. Jaroslava Dečmanová, PhD. - spoločnosť DPB a.s., email: jaroslava.decmanova@dpb.sk Ing. Peter Šoltés, PhD. - spoločnosť IPM SOLUTIONS, s.r.o., email:soltes@ipmsolutions.sk Ing. Peter Virdzek, PhD. - spoločnosť VSE a.s., email: virdzek_peter@vseholding.sk Ing. David Strnad, spoločnosť ŠKODA AUTO a.s., email: david.strnad@skoda-auto.cz Ing. Vlastimil Cech, spoločnosť Wienerberger s.r.o., email: Vlastimil.Cech@wienerberger.com

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie