Študijný program využívanie a ochrana zemských zdrojov

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: využívanie a ochrana zemských zdrojov
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň: 3
Forma štúdia: externá
Titul: PhD.
Dĺžka štúdia v rokoch: 4
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Študijný program Využitie a ochrana zemských zdrojov vychováva odborníkov, potrebných pri plnení úloh štátu, rezortu hospodárstva, životného prostredia, správy nerastného bohatstva SR podľa článku 4, Ústavy SR. Študijný program poskytuje znalosti, schopnosti a zručnosti predovšetkým z oblasti využívania a ochrany zemských zdrojov založených na výsledkoch základného a aplikačného výskumu. Jazyková a komunikačná zručnosť vytvára predpoklady pre uplatnenie sa v manažérskych a ekonomických funkciách na všetkých stupňoch riadenia doma aj v zahraničí. Pre súčasnosť a najmä obdobie najbližších desaťročí sa predpokladá rast jeho významu založený na nutnosti zvyšovať ekonomickú i spoločenskú účinnosť využívania všetkých kategórii spoločenských zdrojov vo všetkých stupňoch ich spracovania a tým i rast potreby odborníkov pre túto oblasť.
Ciele vzdelávania
Absolvent študijného programu získa schopnosť navrhovať využívanie moderných technických prostriedkov komunikácie, analýzy a hodnotenia účinnosti využívania produkčných faktorov odvetvia získavania a spracovania zemských zdrojov. Teoretické vedomosti: Absolvent programu Využívanie a ochrana zemských zdrojov: - preukazuje schopnosť v oblasti využívania a ochrany zemských zdrojov koncipovať, konštruovať, realizovať a upravovať podstatnú časť výskumu s vedeckou integritou; - bude schopný kritickej analýzy v oblasti zemských zdrojov, t.j.,vedecky báda a prináša vlastné riešenie problémov v oblasti využívania a ochrany zemských zdrojov; - vytvára nové technológie pre identifikáciu a využívanie doposiaľ známych a dostupných zemských zdrojov a definuje nové zemské zdroje pre potreby v blízkej budúcnosti. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti Absolvent odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov si osvojí: - schopnosť, tak v akademickom ako aj profesionálnom kontexte, podporovať najmä v oblasti zemských zdrojov, ich využívania a ochrany, progres v spoločnosti založenej na vedomostiach - zásady vedeckej práce výskum – vývoj – aplikácia, vedecky formulovať problém (technické zadanie), ekonomické, environmentálne a právne aspekty používania nových technológií získavania a spracovania zemských zdrojov, ako aj nové spôsoby využívania existujúcich a definovanie nových zemských zdrojov; - etickú a spoločenskú stránku vedeckej práce, prezentáciu výsledkov, rozvoj študijného programu a prínos pre prax; - získa ucelené trojstupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov; - bude ovládať vedecké metódy práce, integrovaných systémov manažérstva a techniky štatistickej analýzy procesov; - získa teoretickú erudíciu v širšom spektre súvisiacich vedných odborov, primerane zvolených s prihliadnutím na jeho osobnú orientáciu vo vedeckom bádaní.
Výstupy vzdelávania
Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja využívania a ochrany zemských zdrojov s orientáciou na a metódy oceňovania zemských zdrojov, techník a technológií identifikácie, prieskumu a využívania zemských zdrojov, nachádzania nových - už využívaných zemských zdrojov, ako aj nachádzania nových, netradičných zemských zdrojov, ako je napr. využívanie starých banských diel po ukončení banskej činnosti v nich, využívanie alternatívnych zdrojov energie a podobne. V neposlednom rade je vedený k ich ochrane z pohľadu bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia. Absolvent študijného programu je schopný kritickej analýzy, hodnotenia a syntézy nových a komplexných konceptov v oblasti využívania a ochrany zemských zdrojov. Dokáže vedecky bádať, definovať, potvrdzovať alebo vyvracať teórie, overovať platnosť, správnosť a adekvátnosť rozsiahlych inovačných technologických riešení v oblasti získavania a spracovania zemských zdrojov, pri zaujímaní stanovísk ku legislatívnym a environmentálnym aspektom; definovať štruktúru finančného investovania v oblasti zemských zdrojov; definovať kritériá pri analyzovaní a oceňovaní zemských zdrojov z rôznych pohľadov podľa požadovaného účelu a na základe ocenenia vytvárať koncepcie ich optimálneho využitia a hodnotiť tieto koncepcie. Je schopný vykonávať tieto činnosti s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a riadiť výskum a vývoj v tejto oblasti. Dôraz sa kladie na to, aby absolvent v závislosti na profilácii získal špičkové znalosti v oblasti zemských zdrojov, ich technologickej, informačnej, ekonomickej, manažérskej, výrobnej a logistickej podpory, ako aj ochrany životného prostredia. Absolvent svojim pôvodným výskumom prispieva k rozšíreniu hraníc vedeckého poznania predovšetkým v oblasti zemských zdrojov prostredníctvom rozsiahleho súboru prác, predovšetkým vo forme vedeckých článkov publikovaných v medzinárodných vedeckých časopisoch, príspevkoch na medzinárodných konferenciách a sympóziách s aktívnou účasťou. Absolvent študijného programu je ďalej schopný analyzovať, navrhovať, organizovať a riadiť subjekty tvoriace štruktúru využívania a ochrany zemských zdrojov, definovať vedecké problémy, riadiť výskum a selektovať objektívne výsledky v rámci vedecko-výskumnej činnosti. Analyzovať nasadzovanie nových technológií a poznatkov predovšetkým v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie, nových technológií pri využívaní zemských zdrojov a identifikácii a využití geologických, geoturistických a montánnych objektov pre ich nové, neštandardné využívanie, predovšetkým v oblasti CR. Získané jazykové a odborné znalosti umožnia absolventovi optimalizovať riadiaci systém pracovníkov na všetkých úrovniach organizácie odvetvia získavania a spracovania zemských zdrojov, brať zodpovednosť za plnenie podnikateľských i spoločenských cieľov v rámci i mimo odvetvia. Vytvára nové poznatky, využiteľné pre definovanie nových možností využívania a ochrany zemských zdrojov. Absolvent študijného programu nachádza a aplikuje riešenie problémov spojených s dosahovaním maximálnej úrovne ekonomickej účinnosti práce a radenia subjektov odvetvia, získavania a spracovania zemských zdrojov, tvorivo aplikuje všetky poznatky získané výsledkami vlastnej práce na skúmaní teoretického základu, tvorí koncepcie a modely budúceho vývoja odvetvia a jeho subjektov, využíva poznatky o charaktere technologického riešenia problémov odvetvia komparatívnym spôsobom, t.j. ich porovnávaním riešeniami v bližšom i vzdialenejšom spoločenskom prostredí, rieši zložité problémy sociálneho charakteru, uplatňuje moderné metódy komunikácie v odvetvovom i mimoodvetvovom prostredí minimálne v jednom zo svetových jazykov.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2118V02&year=2018 Počet absolventov: 7 Priemerná mzda: 1697 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 1739 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Informácie a komunikácia (50 %) - Odborné, vedecké a technické činnosti (33 %) - Vzdelávanie (17 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Geológovia a geofyzici (33 %) - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch (17 %) - Riadiaci pracovníci administratívnych a podporných činností (17 %) Zamestnaní: 86 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 14 % Nezamestnaní: 0 % Pokračujúci v štúdiu: 0 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2118V02&year=2019 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Študijný program na FBERG TUKE je plne realizovaný s potrebami reálnej praxe. Keďže komunikácia medzi vzdelávaním na FBERG TUKE a zamestnávateľmi je kontinuálna, spočíva v riešení spoločných projektov so zapojením poslucháčov, v riešení výskumných úloh komerčného charakteru, využíva profesionálov firiem v procese ukončovania štúdia členstvom v komisiách pre štátne skúšky v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania fakulta reflektuje požiadavky zamestnávateľov absolventov daného študijného programu a kritický ich hodnotí s trendmi v zahraničí. KOCR Košice Región Turizmus vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. OOCR Visit Košice vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Geopark Novohrad-Nógrád vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. OZE Energia s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Stiebel Eltron s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Úrad Košického samosprávneho kraja vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. HSH Group vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. QEL s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. EEE - AudiCert, s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. S.I.L. a.s. Environment energy vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Energogaz, a.s. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. SMZ a.s. Jelšava vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Česká fotovoltická asociace vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA
Zástupca študentov: Ing. Silvia Palgutová
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Základná štruktúra výučbových kapacít: • Aula Maxima (spoločne využívaná s ostatnými fakultami TU) 500 miest stupňovito usporiadaných, komplexné vybavenie audiovizuálnou technikou. • Veľkokapacitné posluchárne – ZP 4, P 24, P 25. Priemerne 220 miest stupňovito usporiadaných, komplexné vybavenie audiovizuálnou technikou. • Stredne veľké posluchárne – I/1 (https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/8a7cd914-12a4-4bff-8ca4-34df69cfa892/i1.pdf?MOD=AJPERES&CVID=o113MUY), I/4, I/8. Priemerne 20 – 80 miest, základné vybavenie audiovizuálnou technikou. • Štandardné cvičebne – spolu 11 učební spoločných v rámci F BERG TU. Priemerne 20 – 30 miest, základné vybavenie audiovizuálnou technikou. Špecializované laboratóriá: - Multimediálne laboratórium pre identifikáciu objetov turizmu a geoturizmu, ich spracovanie a príprava na prezentáciu a propagáciu. - Technické laboratórium LTV je určené svojím vybavením na výskum v oblasti obnoviteľných zdrojov energií a ich uskladňovaní - Laboratórium získavania zemských zdrojov vybavené modelovým technologickým parkom analogickým s reálnou prevádzkou a meracím aparátom, pre zaznamenávanie polohy objektov v priestore. Modelovací aparát umožňuje transformáciu mapových podkladov do 3D podoby, vykonanie modifikácií a následne, virtualizáciu objektu alebo situácie. - Počítačové laboratórium PC1, PC technika, štatistické, ekonomické, simulačné a modelovacie softvérové vybavenie - Centrum obnoviteľných zdrojov energie – realizačno-výskumné pracovisko zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. - EDC FBERG - Laboratórium EDC (Excelentné digitálne centrum FBERG)
Informačné zabezpečenie
Pracoviská Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) využívajú pre rozvoj študijného programu bohatý knižničný fond Univerzitnej knižnice (UK), poslaním ktorej je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Študentom a zamestnancom TUKE je k dispozícii tiež digitálna knižnica UK (http://www.lib.tuke.sk), ktorá poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Knižničné služby sú sústredené v UK TUKE, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (Springer Link, Science Direct, IEEExplore a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). Študenti majú v areály školy a na internátoch prístup k internetu aj cez WiFi pripojenie, čo im umožňuje neobmedzený prístup ku knižničným službám. Akademický informačný systém MAIS http://mais.tuke.sk/ zabezpečuje zadávanie, spracovanie a poskytovanie informácií o prijímacom konaní (podanie prihlášky, výsledky, prehľady), o štúdiu (informačné listy predmetov, rozvrh, prihlasovanie sa na skúšky, výsledky priebežných a záverečných hodnotení, zadávanie záverečných prác, posudky na záverečné práce a pod.). Prehľad dostupnej študijnej literatúry: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania v prípade mimoriadnej situácie alebo iné mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/.
Partneri vysokej školy
Zoznam partnerov, podieľajúcich sa na vybraných prednáškach a seminároch blokovej výučby, odbornej praxi a konzultáciách záverečných prác študentov študijného programu: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestovného ruchu - požiadavky na spracovanie konkrétnych tém záverečných prác KOCR Košice Región Turizmus - konzultácie v rámci riešenia konkrétnych úloh vyplývajúcich z riešení doktorandských tém. OOCR Visit Košice - konzultácie v rámci riešenia konkrétnych úloh vyplývajúcich z riešenia doktorandskej témy, spolupráca na špecifických úlohách súvisiacich s riešenou problematikou COLAS SLOVAKIA a.s - konzultácie v rámci riešenia konkrétnych úloh vyplývajúce z riešení doktorandských tém. Penzión Michal - aktívna spolupráca pri zbere informácii a konzultovaní dizertačných prác . Stiebel Eltron s.r.o. - aktívna spolupráca pri zbere informácii a konzultovaní dizertačných prác . OZE Energia - spolupráca pri záverečných prácach, oponentské posudky Úrad Košického samosprávneho kraja - aktívna spolupráca pri zbere informácii a konzultovaní dizertačných prác . HSH Group - spolupráca pri konzultácii dizertačných prác, QEL s.r.o. v- sspolupráca pri konzultácii dizertačných prác, EEE - AudiCert, s.r.o. - spolupráca pri konzultácii dizertačných prác, S.I.L. a.s. Environment energy - spolupráca pri konzultácii dizertačných prác, Zemplínska OOCR - prednášky v rámci blokovej výučby, požiadavky na spracovanie konkrétnych tém záverečných prác Mesto Košice - prednášky, záverečné práce ZOO Košice - prednášky, záverečné práce Združenie Tokajská vínna cesta - prednášky, záverečné práce Východoslovenské múzeum v Košiciach - prednášky, záverečné práce

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie