Študijný program geoturizmus

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: geoturizmus
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň: 1
Forma štúdia: externá
Titul: Bc.
Dĺžka štúdia v rokoch: 4
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Študijný program Geoturizmus poskytne absolventom špecifický odborný profil, s komplexnými kvalitnými znalosťami, pre zvládnutie multidisciplinárneho prístupu, s predpokladmi pre úspešné zvládnutie efektívneho rozvoja geoturizmu, t.j., identifikácia, charakteristika, hodnotenie, interpretácia, prezentácia a propagácia geologického a súvisiaceho kultúrno-historického dedičstva za účelom udržateľného rozvoja cestovného ruchu s možnosťou uplatnenia ako kvalifikovaný riadiaci pracovník v mnohých funkčných útvaroch riadenia v štátnej alebo súkromnej sfére, resp. pracovať ako odborný pracovník v špecializovaných útvaroch (pracujúci samostatne alebo ako člen širšieho kolektívu). Prierezový charakter geoturizmu nevylučuje uplatnenie absolventov aj v iných odvetviach priemyslu, vrátane ekonomicko-sociálnej sféry.
Ciele vzdelávania
Teoretické vedomosti (Bc, 1. stupeň) Absolvent odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov (Bc, 1. stupeň) • Získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k využívaniu zemských zdrojov, ich technickej, informačnej, ekonomickej, podnikateľskej a manažérskej podpore v geoturizme. • Pozná Európske a svetové rozmery podstatných zložiek geoturizmu • Vie ich použiť takým spôsobom, ktorým preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov alternatívnych rozhodnutí. • Vie použiť na primeranej úrovni teóriu, praktické postupy a nástroje pre konkrétne aplikácie. Praktické schopnosti a zručnosti: Absolvent odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov (Bc, 1. stupeň) získa schopnosť: • V rámci svojej profilácie identifikovať, špecifikovať a vykonávať činnosti, spojené s využívaním a ochranou zemských zdrojov (primárne geologického dedičstva) v geoturizme. • Hodnotiť využitie zemských zdrojov ako aj systémov a zariadení v geoturizme. • Prevádzkovať zariadenia a systémy spojené s vykonávaním činností zameraných na geoturizmus. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (Bc, 1. stupeň) Absolvent odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov (1. stupeň) dokáže: • Prezentovať rôznym kategóriám klientov prírodovedné a technické problémy a ich riešenia spojené s podporou rozvoja geoturizmu. • Pracovať efektívne ako člen pracovného a vývojového tímu. • Porozumieť a vysvetliť kvalitatívne a kvantitatívne rozmery problému. • Organizovať si vlastné celoživotné vzdelávanie ako aj profesijný a osobný vývoj. • Udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom odbornom vývoji.
Výstupy vzdelávania
Absolventi študijného progamu geoturizmu v prvom stupni vysokoškolského štúdia majú vedomosti a poznatky v oblasti všeobecnej problematiky geoturizmu, zemských zdrojov a ich využitia v geoturizme, ktoré nadväzujú na ich všeobecné stredoškolské vzdelanie, predovšetkým z oblasti. Vedia použiť svoje vedomosti a ich porozumenie spôsobom naznačujúcim profesionálny prístup k práci a/alebo k povolaniu a majú kompetentnosť zvyčajne preukázané kladením a obhajovaním argumentov a riešením problémov resp. úloh v rôznych štádiách efektívneho rozvoja geoturizmu na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni, od stanovenia cie Majú schopnosti získavať a interpretovať zodpovedajúce údaje o geologickom dedičstve v kontexte jeho ochrany, využívania a rozvoja geoturizmu a príbuzných foriem cestovného ruchu a na ich základe eticky a spoločensky zodpovedne rozhodovať. Vedia spolupracovať na riešení problémov miestneho a regionálneho rozvoja geoturizmu a príbuzných udržateľných foriem cestovného ruchu, v ktorých sa predmetom záujmu stáva geologické dedičstvo a jeho ochrana a využívanie. Vedia komunikovať informácie, koncepcie, problémy a riešenia súvisiace s rôznymi aspektmi rozvoja geoturizmu (predovšetkým s ohľadom na celospoločenský význam geologického dedičstva) odbornému ak laickému publiku. Majú rozvinuté vzdelávacie zručnosti potrebné na pokračovanie v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
The Geotourism study program at FBERG TUKE is fully implemented with the needs of real practice. Since the communication between education at FBERG TUKE and employers is continuous, it consists in solving joint projects with the involvement of students, in solving research tasks of a commercial nature, it uses professionals from companies in the process of completing studies by membership in state examination commissions at the relevant level of higher education, the faculty reflects the demands of employers graduates of the given study program and critically evaluates them with trends abroad. KOCR Košice Tourism Region issues a favorable opinion on the compliance of the obtained qualifications of the graduates of the Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies of the Technical University in Košice (FBERG TUKE) with the sector-specific requirements for the performance of the profession. OOCR Visit Košice issues an approving opinion on the conformity of the obtained qualifications of the graduates of the FFaculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies of the Technical University in Košice (FBERG TUKE) with the sector-specific requirements for the performance of the profession. Geopark Novohrad-Nógrád issues a favorable opinion on the compliance of the obtained qualifications of the graduates of the Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies of the Technical University in Košice (FBERG TUKE) with the sector-specific requirements for the performance of the profession.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD.
Zástupca študentov: Samuel Janočko
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Základná štruktúra výučbových kapacít: • Aula Maxima (spoločne využívaná s ostatnými fakultami TU) 500 miest stupňovito usporiadaných, komplexné vybavenie audiovizuálnou technikou. • Veľkokapacitné posluchárne – ZP 4, P 24, P 25. Priemerne 220 miest stupňovito usporiadaných, komplexné vybavenie audiovizuálnou technikou. • Stredne veľké posluchárne – I/1 (https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/8a7cd914-12a4-4bff-8ca4-34df69cfa892/i1.pdf?MOD=AJPERES&CVID=o113MUY), I/4, I/8. Priemerne 20 – 80 miest, základné vybavenie audiovizuálnou technikou. • Štandardné cvičebne – spolu 11 učební spoločných v rámci F BERG TU. Priemerne 20 – 30 miest, základné vybavenie audiovizuálnou technikou. Väčšina cvičení a seminárov profilových predmetov je sústredená do dvoch učební B125 a B130 s kapacitou 24 miest. Tieto priestory je možné zmenou usporiadania stolov podľa potreby využívať aj na väčšie porady, alebo na štátne skúšky a obhajoby. Miestnosť B130 slúži na štúdium predmetov zameraných na informačné technológie. Miestnosť B125 slúži na štúdium predmetov rôzneho zamerania, zariadenia sú určené na prezentáciu informácií: Projekčné plátno, keramická tabuľa 200x120cm, projektor Acer. Multimediálne laboratórium B107 je určené pre identifikáciu objektov turizmu a geoturizmu, ich spracovanie a príprava na prezentáciu a propagáciu. Taktiež vybavenie slúži ako pomôcka pri vypracovaní bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.
Informačné zabezpečenie
Pracoviská Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) využívajú pre rozvoj študijného programu bohatý knižničný fond Univerzitnej knižnice (UK), poslaním ktorej je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Študentom a zamestnancom TUKE je k dispozícii tiež digitálna knižnica UK (http://www.lib.tuke.sk), ktorá poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Knižničné služby sú sústredené v UK TUKE, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (Springer Link, Science Direct, IEEExplore a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). Študenti majú v areály školy a na internátoch prístup k internetu aj cez WiFi pripojenie, čo im umožňuje neobmedzený prístup ku knižničným službám. Akademický informačný systém MAIS http://mais.tuke.sk/ zabezpečuje zadávanie, spracovanie a poskytovanie informácií o prijímacom konaní (podanie prihlášky, výsledky, prehľady), o štúdiu (informačné listy predmetov, rozvrh, prihlasovanie sa na skúšky, výsledky priebežných a záverečných hodnotení, zadávanie záverečných prác, posudky na záverečné práce a pod.). Prehľad dostupnej študijnej literatúry: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania v prípade mimoriadnej situácie alebo iné mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/.
Partneri vysokej školy
Zoznam partnerov, podieľajúcich sa na vybraných prednáškach a seminároch blokovej výučby, odbornej praxi a konzultáciách záverečných prác študentov študijného programu: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestovného ruchu - požiadavky na spracovanie konkrétnych tém záverečných prác KOCR Košice Región Turizmus - prednášky v rámci blokovej výučby, požiadavky na spracovanie konkrétnych tém záverečných prác OOCR Visit Košice - prednášky v rámci blokovej výučby OOCR Slovenský raj & Spiš - prednášky v rámci blokovej výučby, požiadavky na spracovanie konkrétnych tém záverečných prác Zemplínska OOCR - prednášky v rámci blokovej výučby, požiadavky na spracovanie konkrétnych tém záverečných prác Mesto Košice - prednášky, záverečné práce ZOO Košice - prednášky, záverečné práce Združenie Tokajská vínna cesta - prednášky, záverečné práce Slovenská železná cesta - prednášky, záverečné práce Východoslovenské múzeum v Košiciach - prednášky, záverečné práce Košický samosprávny kraj - prednášky, záverečné práce Správa NP Slovenský raj - prednášky, záverečné práce Slovenské technické múzeum Košice - prednášky, záverečné práce Banícke múzeum v Rožňave - prednášky, záverečné práce Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína - prednášky, záverečné práce Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia - prednášky, záverečné práce Geopark Novohrad-Nógrád - zabezpečenie terénnej exkurzie pre študentov COLAS SLOVAKIA a.s - konzultácie v rámci riešenia konkrétnych úloh vyplývajúce z riešení záverečných prác Penzión Michal Ždiar - aktívna spolupráca pri zbere informácii a konzultovaní záverečných prác.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie