Študijný program manažérstvo zemských zdrojov

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: manažérstvo zemských zdrojov
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň: 1
Forma štúdia: externá
Titul: Bc.
Dĺžka štúdia v rokoch: 4
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Študijný program Manažérstvo zemských zdrojov poskytne absolventom širší odborný profil s komplexnými kvalitnými znalosťami, pre zvládnutie multikultúrneho prostredia, s predpokladmi pre úspešné zvládnutie riadenia podniku z pohľadu ekonomiky, štatistického spracovania dát, organizácie a riadenia výroby, riadenia kvality, analýzy finančnej situácie a projektového riadenia, s možnosťou uplatnenia ako kvalifikovaný riadiaci pracovník na nižších stupňoch riadenia podniku, resp. pracovať ako samostatný odborný pracovník v špecializovaných útvaroch podniku, predovšetkým na oddelení ekonomiky, účtovníctva a finančného, environmentálneho, projektového oddelenia podniku. Prierezový charakter manažérstva zemských zdrojov, ako aj súčasný vývoj svetovej ekonomiky, vznik veľkých korporácií, reťazcov firiem a tým aj veľkým pohybom tovarov, a to na meta (globálnej), makro (medzipodnikovej), mikro (vnútropodnikovej) úrovni, ukazujú potrebu a uplatnenie absolventov v reálnej hospodárskej praxi, na trhu práce v SR a v rámci Európy, pretože ide o transparentný študijný program zameraný na riadenie všetkých aspektov podniku v rámci podnikania a riadenia vo všeobecnosti.
Ciele vzdelávania
Absolvent bakalárskeho študijného programu Manažérstvo zemských zdrojov získa poznatky a vedomosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín, z oblasti ekonomiky a manažmentu podnikov, marketingu, informatiky, kvality, z aplikácie súboru ekonomických štatistík využiteľných v plánovaní a rozhodovaní podniku. Študijný program Manažérstvo zemských zdrojov je založený na získaní vedomostí z ekonomiky a manažmentu podnikania so zemskými zdrojmi. Široko spektrálne založený študijný program sa špecifikuje prostredníctvom predmetov spoločensko - vedného, ekonomického, manažérskeho, typologického a technologického základu odvetví národného hospodárstva, poskytujúci znalosti, schopnosti a zručnosti z oblasti odvetvových ekonomík a manažmentu, informačných technológií, jazykových a komunikačných zručností tvoriacich predpoklady pre uplatnenie sa v manažérskych a ekonomických funkciách na nižších stupňoch riadenia podniku. FBERG TUKE rešpektuje rozmanitosť študentov tým, že umožňuje študentovi výber tém semestrálnych zadaní a projektov, ako aj témy záverečnej práce, možnosťou voľby povinne voliteľných predmetov, výberom miesta realizácie praxe, vytváranie riešiteľských tímov pri spracovaní projektov a zadaní, pričom si študenti sami kreujú funkciu v riešiteľskom kolektíve. FBERG TUKE vytvára užšie prepojenie medzi študijnými programom a požiadavkami na trhu práce pomocou definovania vzdelávacích výsledkov. Povinne voliteľné predmety sú rovnocenné predmety a profilujú znalosti a kompetencie absolventa bakalárskeho študijného programu Manažérstvo zemských zdrojov. Štruktúra predmetov študijného programu je koncipovaná tak, aby absolvent bakalárskeho študijného programu Manažérstvo zemských zdrojov nadobudol rozsiahle vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožnia analyzovať, modelovať, simulovať a hodnotiť podnikateľské aktivity podniku, podnikajúceho so zemskými zdrojmi, hodnotiť a riešiť komplexné problémy ekonomiky a riadenia podniku, riadiť podnik z pohľadu environmentálnych, legislatívnych, ekonomických a sociálnych aspektov podnikania. Absolvent bakalárskeho študijného programu Manažérstvo zemských zdrojov je všestranne vzdelaným absolventom s komplexnými kvalitnými znalosťami zvládajúcim multikulturálne prostredie, s predpokladmi pre úspešné zvládnutie riadenia podniku z pohľadu ekonomiky, štatistického spracovania dát, organizácie a riadenia výroby, riadenia kvality, analýzy finančnej situácie a projektového riadenia. Absolvent bakalárskeho študijného programu Manažérstvo zemských zdrojov má možnosť sa uplatniť ako kvalifikovaný riadiaci pracovník na nižších stupňoch riadenia podniku, resp. pracovať ako samostatný odborný pracovník v špecializovaných útvaroch podniku, predovšetkým na oddelení ekonomiky, účtovníctva a finančného oddelenia podniku. Potreba absolventov v reálnej hospodárskej praxi je daná súčasným vývojom svetovej ekonomiky, vznikom veľkých korporácií, reťazcov firiem a tým aj veľkým pohybom tovarov, a to na meta (globálnej), makro (medzipodnikovej), mikro (vnútropodnikovej) úrovni. Absolventi študijného programu Manažérstvo zemských zdrojov majú možnosť uplatnenia najmä na trhu práce v SR a v rámci Európy, pretože ide o transparentný študijný program zameraný na riadenie podnikov v rámci podnikania so zemskými zdrojmi.
Výstupy vzdelávania
Absolvent bakalárskeho študijného programu Manažérstvo zemských zdrojov je schopný: 1. Preukázať vedomosti a ich chápanie v odbore štúdia Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, v študijnom programe Manažérstvo zemských zdrojov, ktoré nadväzujú na jeho všeobecné stredoškolské vzdelanie a sú typicky na úrovni pokročilých učebníc doplnených o vybrané aspekty najnovších poznatkov z odboru štúdia Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, v študijnom programe Manažérstvo zemských zdrojov. 2. Vie použiť svoje poznatky a vedomosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín, z oblasti ekonomiky, manažmentu, riadenia, informatiky a kvality, z aplikácie environmentálnych, ekonomických, legislatívnych a sociálnych aspektov v plánovaní, rozhodovaní, riadení a kontrole aktivít podniku, z oblasti hodnotenia trhu, štatistického spracovania dát, projektového riadenia, z oblasti uplatňovania nových, moderných informačných technológií v riadení podniku a ich porozumenie spôsobom odzrkadľujúcim profesionálny prístup k práci a k povolaniu. Má kompetencie zvyčajne preukázané kladením a obhajovaním argumentov a vyriešením problémov, konkrétnych úloh v odbore štúdia Získavanie a spracovanie zemských zdrojov študijného programu Manažérstvo zemských zdrojov. 3. Má schopnosti získavať a interpretovať zodpovedajúce údaje, fakty v odbore štúdia študijného programu Manažérstvo zemských zdrojov a na ich základe eticky a spoločensky zodpovedne rozhodovať a riadiť podnik. 4. Vie komunikovať informácie, koncepcie, princípy, problémy a riešenia odbornému aj laickému publiku. 5. Má rozvinuté vzdelávacie zručnosti potrebné na pokračovanie v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti. Profilové predmety (označené v IS MAIS): 1. ročník: - Organizácia a riadenie výroby (Čulková) - Enviro aspekty podnikania so zemskými zdrojmi (Taušová) - Makroekonómia (Domaracká) - Ochrana životného prostredia (Cehlár) 2. ročník - Legislatívny rámec podnikania (Taušová) - Mikroekonómia (Domaracká) - Technológie získavania zemských zdrojov (Cehlár) 3. ročník: - Ekonomická štatistika (Taušová) - Ekonomika podniku (Domaracká) - Manažment podniku (Khouri) - Finančná analýza podniku (Čulková) - Efektívnosť investícií v procese oceňovania zemských zdrojov (Cehlár) - Marketing (Čulková) - Projektové riadenie (Khouri) 4. ročník: - Logistika výroby (Khouri)
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2118R04&year=2018 Počet absolventov: 10 Zamestnaní: 10 % Pracujúci na dohodu: 10 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 30 % Pokračujúci v štúdiu: 50 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2118R04&year=2019 Počet absolventov: 11 Zamestnaní: 0 % Pracujúci na dohodu: 9 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 9 % Pokračujúci v štúdiu: 73 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 9 %
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Študijný program na FBERG TUKE je plne realizovaný s potrebami reálnej praxe. Keďže komunikácia medzi vzdelávaním na FBERG TUKE a zamestnávateľmi je kontinuálna, spočíva v riešení spoločných projektov so zapojením poslucháčov, v riešení výskumných úloh komerčného charakteru, využíva profesionálov firiem v procese ukončovania štúdia členstvom v komisiách pre štátne skúšky v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania fakulta reflektuje požiadavky zamestnávateľov absolventov daného študijného programu a kritický ich hodnotí s trendmi v zahraničí. Spoločnosti: Partner – spoločnosť Nafta a.s., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Slovenská banská, spol. s r.o., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Carmeuse Slovakia s.r.o., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť LB MINERALS SK, s.r.o., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť EURO KAMEŇ s.r.o., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť EUROTALC s.r.o., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Národná diaľničná spoločnosť, vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť KOSIT a.s., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o, vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa. a.s., vydáva podporné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – Európska komisia, DG Grow a EIT RawMaterials vydávajú podporné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Partner – mesto Banská Štiavnica, vydáva podporné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Andrea Seňová, PhD.
Zástupca študentov: Sofia Drabbová
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Okrem posluchárni a učební FBERG sú na zabezpečenie študijného programu k dispozícií aj tieto laboratória: Laboratórium získavania zemských zdrojov vybavené modelovým technologickým parkom analogickým s reálnou prevádzkou a meracím aparátom, pre zaznamenávanie polohy objektov v priestore. Modelovací aparát umožňuje transformáciu mapových podkladov do 3D podoby, vykonanie modifikácií a následne, virtualizáciu objektu alebo situácie: https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/41ab128e-f0af-4474-ae30-fd20933154b2/Vedecky_Park_FBERG_23_The_raw_materials_exploitation_laboratory.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCqMT Počítačové laboratórium PC1, PC technika, štatistické, ekonomické, simulačné a modelovacie softvérové vybavenie. EDC FBERG - Laboratórium EDC (Excelentné digitálne centrum FBERG). Poloprevádzková hala – je vybavená funkčnými prístrojmi na úpravu (napr. drvenie, mletie) a separáciu (magnetické, gravitačné rozdružovanie, flotácia a pod.) minerálov a odpadov ako druhotných surovín. Viac informácií je na web stránke a v legislatíve fakulty: https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/fakulta/legislativa https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/veda-a-vyskum/vedecky-park
Informačné zabezpečenie
Pracoviská Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) využívajú pre rozvoj študijného programu bohatý knižničný fond Univerzitnej knižnice (UK), poslaním ktorej je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Študentom a zamestnancom TUKE je k dispozícii tiež digitálna knižnica UK (http://www.lib.tuke.sk), ktorá poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Knižničné služby sú sústredené v UK TUKE, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (Springer Link, Science Direct, IEEExplore a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). Študenti majú v areály školy a na internátoch prístup k internetu aj cez WiFi pripojenie, čo im umožňuje neobmedzený prístup ku knižničným službám. Akademický informačný systém MAIS http://mais.tuke.sk/ zabezpečuje zadávanie, spracovanie a poskytovanie informácií o prijímacom konaní (podanie prihlášky, výsledky, prehľady), o štúdiu (informačné listy predmetov, rozvrh, prihlasovanie sa na skúšky, výsledky priebežných a záverečných hodnotení, zadávanie záverečných prác, posudky na záverečné práce a pod.). Prehľad dostupnej študijnej literatúry: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania v prípade mimoriadnej situácie alebo iné mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/.
Partneri vysokej školy
Zoznam partnerov, podieľajúcich sa na vybraných prednáškach a seminároch blokovej výučby, odbornej praxi a konzultáciách záverečných prác študentov študijného programu: Ing. Jozef Levoča, MBA - spoločnosť: Nafta a.s., email: jozef.levoca@nafta.sk Ing. Ivan Bača - spoločnosť: Slovenská banská, spol. s r.o., email: baca.ivan@slovenskabanska.sk Ing. Ľudovít Kováč - spoločnosť: EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., email: ludovit.kovac@eurovia.sk Ing. Peter Sabol - spoločnosť: Carmeuse Slovakia s.r.o., email: psabol@carmeuse.sk Ing. Henrich Hamrák - spoločnosť: LB MINERALS SK, s.r.o., email: henrich.hamrak@sk.lasselsberger.com Ing. Ján Mucha - spoločnosť: EURO KAMEŇ s.r.o., email: info@eurokamen.sk Dipl. Ing. Bernhard Gutternigg - spoločnosť: EUROTALC s.r.o., email: b.gutternigg@eurominerals.at Július Hodermarský - spoločnosť: AMETYS, s.r.o. Košice, email: ametys@ametys.sk Mgr. Zdeno Gossányi - spoločnosť: KOOPERATIVA poisťovňa. a.s., email: gossanyi@koop.sk Ing. Milan Grohol, PhD. - spoločnosť: Európska komisia, DG Grow, email: Milan.GROHOL@ec.europa.eu Krzysztof Kubacki - spoločnosť: EIT RawMaterials, email: krzysztof.kubacki@eitrawmaterials.eu Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, Ing. Paed IGIP - spoločnosť: Národná diaľničná spoločnosť, email: vladojacko@yahoo.com Ing. Marián Christenko - spoločnosť: KOSIT a.s., email: marian.christenko@kosit.sk Ing. Kamila Bačová - spoločnosť: Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o., email: kami.bacova@gmail.com Mgr. Nadežda Babiaková - mesto Banská Štiavnica, email: nadezda.babiakova@banskastiavnica.sk Ing. Rastislav Trnka - Košický samosprávny kraj, email: vuc@vucke.sk

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie