Študijný program ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň: 1
Forma štúdia: denná
Titul: Bc.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent bakalárskeho študijného programu Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín má všeobecné vedomosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín, z aplikácie environmentálnych, ekonomických, legislatívnych a sociálnych poznatkov. Rozumie základným princípom technológií úpravy a spracovania primárnych a sekundárnych surovín. Tieto technológie (vyvíjané a aplikované pri úprave primárnych surovín) vie správne interpretovať a dokáže ich aplikovať ako technológie environmentálne, napr. pri úprave a čistení vôd a ovzdušia a pri spracovaní, resp. recyklácii odpadov - sekundárnych surovín, ktorých neustále pribúda. Absolventi študijného programu sú schopní vykonávať profesie v organizáciách, ktoré sa zaoberajú monitorovaním a vyhodnocovaním stavu životného prostredia, odpadovým hospodárstvom, posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Možné uplatnenie je v štátnej aj súkromnej sfére - v štátnej správe, miestnej samospráve, týkajúcej sa životného prostredia, v priemyselných podnikoch, ktorých činnosť súvisí so spracovaním surovín, v rôznych environmentálnych organizáciách. Absolventi taktiež nachádzajú uplatnenie v oblastiach spojených s recykláciou zložiek priemyselných a komunálnych odpadov a so separáciou jemnodisperzných častíc zachytených ekotechnológiami pre ochranu ovzdušia a ochranu vôd.
Ciele vzdelávania
Získané vedomosti z prírodovedných a technických disciplín umožnia profilovať študentov ku kvantifikácii, analýze a hľadaniu riešení možných negatívnych environmentálnych problémov pri technologickom spracovaní surovín. Poznanie environmentálnych aspektov a vplyvov je možné aplikovať pri riadení environmentálnych procesov zohľadnením všetkých zložiek životného prostredia. Súčasťou odbornej profilácie absolventov je schopnosť riešiť environmentálne dopady ťažby a úpravy surovín, monitoring životného prostredia. Značná pozornosť je venovaná legislatívnej oblasti, nakoľko pri projektovaní a vypracovaní zámerov na ťažbu, úpravu a spracovanie surovín sú tieto znalosti nevyhnutne potrebné. S uvedeným súvisí aj otázka ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. Absolvent získa znalosti z postupov pri skúšaní, certifikácií a používaných systémov kvality v oblasti úpravy a spracovania surovín. FBERG TUKE rešpektuje rozmanitosť študentov tým, že umožňuje študentovi výber tém semestrálnych zadaní a projektov, ako aj témy záverečnej práce, možnosťou voľby povinne voliteľných predmetov, výberom miesta realizácie praxe, vytváranie riešiteľských tímov pri spracovaní projektov a zadaní, pričom si študenti sami kreujú funkciu v riešiteľskom kolektíve. FBERG TUKE vytvára užšie prepojenie medzi študijnými programom a požiadavkami na trhu práce pomocou definovania vzdelávacích výsledkov, čim študujúcim umožňuje informovanú voľbu. Povinne voliteľné predmety sú rovnocenné predmety a profilujú znalosti a kompetencie absolventa bakalárskeho študijného programu Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie v organizáciách, ktoré sa zaoberajú monitorovaním a vyhodnocovaním stavu životného prostredia, odpadovým hospodárstvom, posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Možné uplatnenie je v štátnej aj súkromnej sfére - v štátnej správe, miestnej samospráve, týkajúcej sa životného prostredia, v priemyselných podnikoch, ktorých činnosť súvisí so spracovaním surovín, v rôznych environmentálnych organizáciách. Absolventi taktiež nachádzajú uplatnenie v oblastiach spojených s recykláciou zložiek priemyselných a komunálnych odpadov a so separáciou jemnodisperzných častíc zachytených ekotechnológiami pre ochranu ovzdušia a ochranu vôd.
Výstupy vzdelávania
Absolvent bakalárskeho študijného programu ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín je schopný: 1. Preukázať vedomosti a ich chápanie v študijnom programe ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín, ktoré nadväzujú na ich všeobecné stredoškolské vzdelanie a sú typicky na úrovni pokročilých učebníc doplnených o vybrané aspekty najnovších poznatkov z odboru získavanie a spracovanie zemských zdrojov, v študijnom programe ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín. 2. Vie použiť svoje poznatky a vedomosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín, z aplikácie environmentálnych, ekonomických, legislatívnych a sociálnych aspektov, pri riadení environmentálnych procesov zohľadnením všetkých zložiek životného prostredia (najmä nakladanie s odpadmi, čistenie a úprava vôd, odprašovanie a čistenie vzduchu) a ich porozumenie spôsobom naznačujúcim profesionálny prístup k práci a k povolaniu. Má kompetentnosti zvyčajne preukázané kladením a obhajovaním argumentov, riešením problémov a konkrétnych úloh, súvisiacich s environmentálnymi aspektami, v odbore štúdia študijného programu ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín. 3. Má schopnosti získavať a interpretovať zodpovedajúce údaje a fakty v odbore štúdia v študijnom programe ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín a na ich základe eticky a spoločensky zodpovedne rozhodovať. 4. Vie komunikovať a prezentovať informácie, koncepcie, princípy, problémy a riešenia odbornému aj laickému publiku. 5. Má rozvinuté vzdelávacie zručnosti potrebné na pokračovanie v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2133R04&year=2018 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení. Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2133R04&year=2019 Počet absolventov: 8 Zamestnaní: 13 % Pracujúci na dohodu: 13 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 0 % Pokračujúci v štúdiu: 75 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 %
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Nakoľko prevažná väčšina absolventov tohto bakalárskeho študijného programu pokračuje ďalej v štúdiu, nie je možné získať spätnú väzbu od zamestnávateľov.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Zástupca študentov: Adam Šolc
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Na zabezpečenie výučbového procesu slúžia nasledujúce laboratória a poloprevádzková hala: Poloprevádzková hala – je vybavená funkčnými prístrojmi na úpravu (napr. drvenie, mletie) a separáciu (magnetické, gravitačné rozdružovanie, flotácia a pod.) minerálov a odpadov ako druhotných surovín. Fyzikálne laboratórium, ktoré je vybavené na viaceré typy separácií horninových vzoriek (pripravuje horninové vzorky na kvantitatívne stanovenie vybratých prvkov na AAS, pripravuje horninové vzorky na RTG analýzu a na IČ spektrometriu, vypracuváva kompletnú silikátovú analýzu). Chemické laboratórium s príslušenstvom pre klasickú chemickú analýzu (digestor, 2 sušiarne, muflová pec, destilačný prístroj, odstredivka, 3 digitálne analytické váhy s presnosťou na 2 a 4 desatiny a pod.). Analytické laboratórium je vybavené atómovým absorpčným spektrometrom pre chemickú analýzu cca 20-tich prvkov (fy Perkin-Elmer, USA). Laboratórium povrchovej chrakterizácie s prístrojmi na meranie tuhých povrchov (prístroj na meranie uhla zmáčania, polarizačný mikroskop). Laboratórium povrchovej chemickej analýzy – vybavené prístrojom XPS (Rtg-fotoelektrónový spektrometer) na povrchovo-chemickú analýzu častíc.
Informačné zabezpečenie
Pracoviská Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) využívajú pre rozvoj študijného programu bohatý knižničný fond Univerzitnej knižnice (UK), poslaním ktorej je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Študentom a zamestnancom TUKE je k dispozícii tiež digitálna knižnica UK (http://www.lib.tuke.sk), ktorá poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Knižničné služby sú sústredené v UK TUKE, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (Springer Link, Science Direct, IEEExplore a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). Študenti majú v areály školy a na internátoch prístup k internetu aj cez WiFi pripojenie, čo im umožňuje neobmedzený prístup ku knižničným službám. Akademický informačný systém MAIS http://mais.tuke.sk/ zabezpečuje zadávanie, spracovanie a poskytovanie informácií o prijímacom konaní (podanie prihlášky, výsledky, prehľady), o štúdiu (informačné listy predmetov, rozvrh, prihlasovanie sa na skúšky, výsledky priebežných a záverečných hodnotení, zadávanie záverečných prác, posudky na záverečné práce a pod.). Prehľad dostupnej študijnej literatúry: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania v prípade mimoriadnej situácie alebo iné mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/.
Partneri vysokej školy
ÚGt SAV – účasť na výučbovom procese, participácia v rámci vedecko-výskumnej spolupráce, spolupráca pri riešení záverečných prác, účasť v komisiach na štátnych záverečných skúškach GREEN VIEW s. r. o. - účasť na výučbovom procese, participácia v rámci vedecko-výskumnej spolupráce, spolupráca pri riešení záverečných prác EUROTALC s.r.o. – spolupráca pri organizovaní exkurzií, participácia v rámci vedecko-výskumnej spolupráce, spolupráca pri riešení záverečných prác Slovenská Banská, spol. s r.o. - spolupráca pri organizovaní exkurzií, participácia v rámci vedecko-výskumnej spolupráce, spolupráca pri riešení záverečných prác DIAMO, státní podnik - spolupráca pri organizovaní exkurzií, participácia v rámci vedecko-výskumnej spolupráce, spolupráca pri riešení záverečných prác

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie