Študijný program využívanie alternatívnych zdrojov energie

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: využívanie alternatívnych zdrojov energie
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň: 1
Forma štúdia: externá
Titul: Bc.
Dĺžka štúdia v rokoch: 4
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent bakalárskeho študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie má všeobecné vedomosti z oblastí využívania alternatívnych zdrojov energie. Interpretuje riešenia metodických, odborných a praktických problémov. Je schopný navrhovať koncepčné riešenia a pracovať v technologickej profesii, v ktorej sa vyžaduje znalosť energetických technológií s dôrazom na alternatívne zdroje energie, vrátane legislatívy a riešenia environmentálnej stránky zabezpečovania energií.
Ciele vzdelávania
Absolvent bakalárskeho študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie aplikuje vedomosti a zručnosti z odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov. Štruktúra odborných vedomostí a zručností absolventa je orientovaná predovšetkým na praktické a metodologické vedomosti z oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie (slnečná, veterná, geotermálna, vodná energia, energia biomasy a pod.) vo funkcii alternatívnych zdrojov energií a palív v dimenziách tak veľkej - silovej energetiky (výroba elektrickej energie a tepla), ako aj v mierke komunálnej sféry a individuálnych energetických systémov pre domácnosti, či alternatívnych palív v doprave. Absolvent sa komplexne orientuje v problematike alternatívnych zdrojov energie, pričom nadobudnuté vedomosti majú výrazne interdisciplinárny charakter. Rozumie prírodovednej báze, základným princípom, technickej, informačnej, ekonomickej, podnikateľskej, manažérskej, výrobnej a prevádzkovej stránke problematiky. Je schopný vnímať charakter využívania alternatívnych zdrojov v kontexte širších technických, ekonomických, environmentálnych, legislatívnych a spoločenských súvislostí. Absolvent je kriticky a tvorivo pristupuje k riešeniu úloh týkajúcich sa problematiky alternatívnych zdrojov a aplikuje ich do praxe. Absolvent interpretuje riešenia metodických, odborných a praktických problémov. Modifikuje všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov. Používa svoje vedomosti spôsobom naznačujúcim profesionálny prístup k práci a má kompetentnosti preukázané kladením a obhajovaním argumentov a riešením úloh. V kontexte komplexnosti odboru získavania a spracovania zemských zdrojov kategorizuje ložiská surovín, zemských zdrojov a energetických zdrojov, orientuje sa v problematike ložísk nerastných surovín a štruktúre zemských zdrojov z pohľadu identifikácie, zásob, ťažby, úpravy, transportu, obchodu, spotreby a trhu. Aplikuje riešenia metodických, odborných, alebo praktických problémov a používa tvorivo metódy, nástroje, prístroje a materiály. Absolvent rozumie vzťahom medzi dostupnosťou surovinovo-energetických zdrojov a charakterom ľudskej spoločnosti a dynamiky javov, ktoré v nej prebiehajú, chápe s tým súvisiace historické, politické, ekonomické, sociálne a environmentálne aspekty v globálnom a regionálnom meradle. Absolvent pozná regióny surovinovo-produkčné, výrobné, spotrebiteľské a rozumie jednotlivým základným tokom tovarov, pracovnej sily a služieb. Má schopnosti získavať a interpretovať zodpovedajúce údaje v odbore štúdia a na ich základe eticky a spoločensky zodpovedne rozhodovať. Absolvent je schopný pracovať v technologickej profesii, v ktorej sa vyžaduje znalosť energetických technológií s dôrazom na alternatívne zdroje energie, v podniku zaoberajúcom sa ťažbou a spracovaním energetických surovín, obchodovaním s energetickými surovinami, resp. v inštitúcii zaoberajúcej sa hodnotením potenciálu, analýzou výroby, riadením a kontrolou získavania energií a surovín, vrátane legislatívneho riešenia problematiky a riešenia environmentálnej stránky zabezpečovania energií z obnoviteľných aj neobnoviteľných zdrojov. Vie komunikovať informácie, koncepcie a princípy, problémy a riešenia odbornému ako aj laickému publiku. Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v meniacom sa prostredí, autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní a schopnosťou vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská.
Výstupy vzdelávania
Absolvent bakalárskeho študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy z jednej alebo viacerých oblastí využívania alternatívnych zdrojov energie. Vie klasifikovať poznatky z ťažby rudných a nerudných surovín, energetických surovín ako uhlia, ropy a zemného plynu, geologicko-prieskumné technológie, základy úpravy surovín, recyklácie odpadov a environmentálnych technológií pre čistenie vôd a plynov. Komplexne sa orientuje v problematike alternatívnych zdrojov energie, pričom nadobudnuté vedomosti majú výrazne interdisciplinárny charakter. Rozumie prírodovednej báze, základným princípom, technickej, informačnej, ekonomickej, podnikateľskej, manažérskej, výrobnej a prevádzkovej stránke problematiky. Má zručnosti interpretovať informácie, koncepcie, princípy, problémy a riešenia odbornému aj laickému publiku. Dokáže informácie v primeranej miere využiť na návrh využitia jednotlivých alternatívnych zdrojov energie. Má rozvinuté vzdelávacie zručnosti potrebné na pokračovanie v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti. Je schopný navrhovať koncepčné riešenia využívania alternatívnych zdrojov v kontexte širších technických, ekonomických, environmentálnych, legislatívnych a spoločenských súvislostí. Je schopný pracovať v technologickej profesii, v ktorej sa vyžaduje znalosť energetických technológií s dôrazom na alternatívne zdroje energie, v podniku zaoberajúcom sa ťažbou a spracovaním energetických surovín, obchodovaním s energetickými surovinami, resp. v inštitúcii zaoberajúcej sa hodnotením potenciálu, analýzou výroby, riadením a kontrolou získavania energií a surovín, vrátane legislatívneho riešenia problematiky a riešenia environmentálnej stránky zabezpečovania energií z obnoviteľných aj neobnoviteľných zdrojov.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2118R05&year=2018 Počet absolventov: 17 Priemerná mzda: 1223 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 1245 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Priemyselná výroba (30 %) - Stavebníctvo (20 %) - Veľkoobchod a maloobchod (10 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Operátori zariadení v hutníckom a zlievarenskom priemysle (20 %) - Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce (10 %) - Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí (10 %) Zamestnaní: 47 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 6 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 6 % Pokračujúci v štúdiu: 41 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2118R05&year=2019 Počet absolventov: 21 Zamestnaní: 0 % Pracujúci na dohodu: 5 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 10 % Pokračujúci v štúdiu: 81 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 5 %
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Študijný program Využívanie alternatívnych zdrojov energie, na FBERG TUKE je plne realizovaný v súlade s potrebami reálnej praxe. Komunikácia medzi oddelením OZE, na ktorom je študijný program realizovaný a zamestnávateľmi je kontinuálna, spočíva v riešení spoločných projektov so zapojením poslucháčov, v riešení výskumných úloh komerčného charakteru, využíva profesionálov firiem v procese ukončovania štúdia členstvom v komisiách pre štátne skúšky v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania, fakulta reflektuje požiadavky zamestnávateľov na absolventov daného študijného programu a kriticky ich hodnotí s trendmi v zahraničí. OZE Energia s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Stiebel Eltron s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Úrad Košického samosprávneho kraja vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. HSH Group vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. QEL s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. EEE - AudiCert, s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. S.I.L. a.s. Environment energy vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Energogaz, a.s. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. SMZ a.s. Jelšava vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Česká fotovoltická asociace vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Andrea Seňová, PhD.
Zástupca študentov: Gregor Kapitan
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Zoznam a charakteristiku učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu je možné popísať prostredníctvom: Vedecký Park FBERG https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/veda-a-vyskum/vedecky-park Laboratórium zemských zdrojov https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/41ab128e-f0af-4474-ae30-fd20933154b2/Vedecky_Park_FBERG_23_The_raw_materials_exploitation_laboratory.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCqMT. Vybavené modelovým technologickým parkom analogickým s reálnou prevádzkou a meracím aparátom, pre zaznamenávanie polohy objektov v priestore. Modelovací aparát umožňuje transformáciu mapových podkladov do 3D podoby, vykonanie modifikácií a následne, virtualizáciu objektu alebo situácie. Technické laboratórium LTV je určené svojím vybavením na výskum v oblasti obnoviteľných zdrojov energií a ich uskladňovaní Centrum obnoviteľných zdrojov energie – realizačno-výskumné pracovisko zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Počítačové laboratórium PC1 - PC technika, štatistické, ekonomické, simulačné a modelovacie softvérové vybavenie EDC FBERG Laboratórium EDC (Excelentné digitálne centrum FBERG) Poslucháreň I/4 - 80 miest Poslucháreň I/9 - 40 miest Viac informácií je na web stránke a v legislatíve fakulty: https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/fakulta/legislativa https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/veda-a-vyskum/vedecky-park
Informačné zabezpečenie
For the development of the study program, the departments of the Technical University of Košice (TUKE) use the rich library fund of the University Library (UK), the mission of which is the information security of scientific research and the pedagogical process at TUKE. The digital library of the UK (http://www.lib.tuke.sk) is also available to TUKE students and employees, which provides: lending services; consulting services; reference services; digital services; MVS and MKVS service; education and training for writing theses. Library services are concentrated in UK TUKE, which include all activities from searching in the library fund to searching for information in the online catalog and available databases (Springer Link, Science Direct, IEEExplore, etc.), to making specific documents available in print or electronic form in the UK fund (the total number of documents is 186966, of which 64228 books, 40046 textbooks, 7779 anthologies, 6341 bound periodicals, 7718 electronic documents, 31846 final and qualification theses). Students have access to the Internet on the school premises and in the dormitories via a WiFi connection, which allows them unrestricted access to library services. The MAIS academic information system http://mais.tuke.sk/ ensures the entry, processing and provision of information about the admissions process (submission of the application, results, overviews), about the study (subject information sheets, timetable, registration for exams, results of interim and final evaluations, submission of final theses, assessments for final theses, etc.). Overview of available study literature: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania v prípade mimoriadnej situácie alebo iné mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/.
Partneri vysokej školy
Stiebel Eltron s.r.o. - partnerstvo pri zabezpečovaní predmetu Technológie získavania nízkopotenciálnej energie prostredia. OZE Energia - spolupráca pri záverečných prácach, oponentské posudky Úrad Košického samosprávneho kraja - spolupráca pri štátnych záverečných skúškach HSH Group - spolupráca pri záverečných prácach, absolventská prax, projekty QEL s.r.o. v- spolupráca pri záverečných prácach, absolventská prax EEE - AudiCert, s.r.o. - spolupráca pri záverečných prácach S.I.L. a.s. Environment energy - spolupráca pri záverečných prácach

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie