Študijný program geoturizmus

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: geoturizmus
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň: 2
Forma štúdia: externá
Titul: Ing.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Študijný program Geoturizmus poskytne absolventom špecifický odborný profil, s komplexnými kvalitnými znalosťami, pre zvládnutie multidisciplinárneho prístupu, s predpokladmi pre úspešné zvládnutie efektívneho rozvoja a riadenia geoturizmu a banského turizmu, t.j., identifikácia, charakteristika, hodnotenie, interpretácia, prezentácia a propagácia geologického, banského a súvisiaceho kultúrno-historického dedičstva za účelom udržateľného rozvoja cestovného ruchu s možnosťou uplatnenia ako kvalifikovaný riadiaci pracovník v mnohých funkčných útvaroch riadenia v štátnej alebo súkromnej sfére, resp. pracovať ako odborný pracovník v špecializovaných útvaroch (pracujúci samostatne alebo ako člen širšieho kolektívu), ako sú napr. geoparky, spravy chránených území (národné parky a chránené krajinné oblasti) či podniky poskytujúce služby v cestovnom ruchu. Prierezový charakter geoturizmu nevylučuje uplatnenie absolventov aj v iných odvetviach priemyslu, vrátane ekonomicko-sociálnej sféry.
Ciele vzdelávania
Teoretické vedomosti Absolvent študijného programu Geoturizmus, študijného odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov (2. stupeň): - nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri výbere vhodných zdrojov, ako aj vo výskume, vývoji, navrhovaní a projektovaní systémov, ich zabezpečení a využívaní, najmä v oblasti geo a montánneho turizmu; - tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi; - kriticky analyzuje a aplikuje celú paletu konceptov, princípov a praktík študijného odboru a programu v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazuje efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, techník a prostriedkov; - vie zavádzať zložité technické, ekonomické a manažérske riešenia založené na moderných metódach a prostriedkoch. Praktické schopnosti a zručnosti: Absolvent študijného programu Geoturizmus, študijného odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov (2. stupeň) získa schopnosť: - analyzovať, modelovať a interpretovať procesy v oblasti získavania, využívania a spracovania zemských zdrojov najmä v oblasti geoturizmu a montánneho turizmu ako aj iných príbuzných udržateľných foriem turizmu ; - špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce nové možnosti efektívneho a udržateľného využívania geologických, geoturistických a montánnych objektov; - riadiť procesy zmien v oblasti získavania, využívania a spracovania zemských zdrojov z pohľadu vývoja, adaptácie a implementácie; - preukazovať dôkladné znalosti v oblasti získavania a spracovania zemských zdrojov, spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov; - pracovať na projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu zemských zdrojov, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení spolu s testovaním a primeranou dokumentáciou v oblasti udržateľných foriem turizmu, so špeciálnym akcentom na oblasť geoturizmu a montánneho turizmu. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti Absolvent študijného programu Geoturizmus, študijného odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov dokáže: - pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu; - identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny rast a ďalšie vzdelávanie; - udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom vo svojej profesii, - riadiť sa primeranými praktikami v súlade s odborným, právnym a etickým rámcom svojej profesie;
Výstupy vzdelávania
Absolventi druhého stupňa študijného programu Geoturizmus v rámci študijného odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov dokážu analyzovať, navrhovať, konštruovať, zabezpečovať a udržiavať rozsiahle riešenia v oblasti identifikácie, získavania a spracovania zemských zdrojov pri rešpektovaní legislatívnych a environmentálnych aspektov; udržiavať štruktúru finančného investovania v oblasti zemských zdrojov; analyzovať a oceňovať zemské zdroje z rôznych pohľadov podľa požadovaného účelu a na základe ocenenia vytvárať koncepcie ich optimálneho využitia. Sú schopní vykonávať tieto činnosti s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dôraz sa kladie na to, aby absolvent v závislosti na profilácii získal hlboké znalosti v oblasti zemských zdrojov, ich technickej, informačnej, ekonomickej, manažérskej, výrobnej a logistickej podpory a ich využitia pre geoturizmus a montánny turizmus. Získané znalosti mu umožnia riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Aby absolvent bol schopný identifikovať a riadiť práce spojené s študijným programom a odborom, študenti musia získať skúsenosti s formuláciou problémov, tvorbou modelov, navrhovaním, uskutočňovaním a hodnotením geologických, geoturistických a montánnych objektov, overovaním hypotéz ich využitia, analýzou a interpretáciou získaných údajov. Absolvent môže rozvíjať celú škálu aplikácií v oblasti využívania a ochrany objektov geoturizmu a montánneho turizmu.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2118T11&year=2018 Počet absolventov: 38 Priemerná mzda: 897 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 870 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Veľkoobchod a maloobchod (19 %) - Informácie a komunikácia (15 %) - Ubytovacie a stravovacie služby (12 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Predavači (23 %) - Správcovia systémov (8 %) - Bookmakeri, krupieri a pracovníci v stávkových kanceláriách a herniach (8 %) Zamestnaní: 71 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 5 % Na materskej dovolenke: 3 % Nezamestnaní: 5 % Pokračujúci v štúdiu: 3 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 13 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2118T11&year=2019 Počet absolventov: 41 Priemerná mzda: 944 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 903 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Informácie a komunikácia (23 %) - Veľkoobchod a maloobchod (18 %) - Odborné, vedecké a technické činnosti (14 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Predavači (14 %) - Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce (9 %) - Pracovníci kontaktných informačných centier (9 %) Zamestnaní: 54 % Pracujúci na dohodu: 5 % SZČO: 2 % Na materskej dovolenke: 5 % Nezamestnaní: 27 % Pokračujúci v štúdiu: 0 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 7 %
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Študijný program Geoturizmus na FBERG TUKE je plne realizovaný s potrebami reálnej praxe. Keďže komunikácia medzi vzdelávaním na FBERG TUKE a zamestnávateľmi je kontinuálna, spočíva v riešení spoločných projektov so zapojením poslucháčov, v riešení výskumných úloh komerčného charakteru, využíva profesionálov firiem v procese ukončovania štúdia členstvom v komisiách pre štátne skúšky v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania fakulta reflektuje požiadavky zamestnávateľov absolventov daného študijného programu a kritický ich hodnotí s trendmi v zahraničí. KOCR Košice Región Turizmus vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. OOCR Visit Košice vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Geopark Novohrad-Nógrád vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD.
Zástupca študentov: Bc. Viktória Rugolská
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Základná štruktúra výučbových kapacít: • Aula Maxima (spoločne využívaná s ostatnými fakultami TU) 500 miest stupňovito usporiadaných, komplexné vybavenie audiovizuálnou technikou. • Veľkokapacitné posluchárne – ZP 4, P 24, P 25. Priemerne 220 miest stupňovito usporiadaných, komplexné vybavenie audiovizuálnou technikou. • Stredne veľké posluchárne – I/1 (https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/8a7cd914-12a4-4bff-8ca4-34df69cfa892/i1.pdf?MOD=AJPERES&CVID=o113MUY), I/4, I/8. Priemerne 20 – 80 miest, základné vybavenie audiovizuálnou technikou. • Štandardné cvičebne – spolu 11 učební spoločných v rámci F BERG TU. Priemerne 20 – 30 miest, základné vybavenie audiovizuálnou technikou. Väčšina cvičení a seminárov profilových predmetov je sústredená do dvoch učební B125 a B130 s kapacitou 24 miest. Tieto priestory je možné zmenou usporiadania stolov podľa potreby využívať aj na väčšie porady, alebo na štátne skúšky a obhajoby. Miestnosť B130 slúži na štúdium predmetov zameraných na informačné technológie. Miestnosť B125 slúži na štúdium predmetov rôzneho zamerania, zariadenia sú určené na prezentáciu informácií: Projekčné plátno, keramická tabuľa 200x120cm, projektor Acer. Multimediálne laboratórium B107 je určené pre identifikáciu objektov turizmu a geoturizmu, ich spracovanie a príprava na prezentáciu a propagáciu. Taktiež vybavenie slúži ako pomôcka pri vypracovaní bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.
Informačné zabezpečenie
Pracoviská Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) využívajú pre rozvoj študijného programu bohatý knižničný fond Univerzitnej knižnice (UK), poslaním ktorej je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Študentom a zamestnancom TUKE je k dispozícii tiež digitálna knižnica UK (http://www.lib.tuke.sk), ktorá poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Knižničné služby sú sústredené v UK TUKE, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (Springer Link, Science Direct, IEEExplore a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). Študenti majú v areály školy a na internátoch prístup k internetu aj cez WiFi pripojenie, čo im umožňuje neobmedzený prístup ku knižničným službám. Akademický informačný systém MAIS http://mais.tuke.sk/ zabezpečuje zadávanie, spracovanie a poskytovanie informácií o prijímacom konaní (podanie prihlášky, výsledky, prehľady), o štúdiu (informačné listy predmetov, rozvrh, prihlasovanie sa na skúšky, výsledky priebežných a záverečných hodnotení, zadávanie záverečných prác, posudky na záverečné práce a pod.). Prehľad dostupnej študijnej literatúry: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania v prípade mimoriadnej situácie alebo iné mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/.
Partneri vysokej školy
Zoznam partnerov, podieľajúcich sa na vybraných prednáškach a seminároch blokovej výučby, odbornej praxi a konzultáciách záverečných prác študentov študijného programu: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestovného ruchu - požiadavky na spracovanie konkrétnych tém záverečných prác KOCR Košice Región Turizmus - prednášky v rámci blokovej výučby, požiadavky na spracovanie konkrétnych tém záverečných prác OOCR Visit Košice - prednášky v rámci blokovej výučby OOCR Slovenský raj & Spiš - prednášky v rámci blokovej výučby, požiadavky na spracovanie konkrétnych tém záverečných prác Zemplínska OOCR - prednášky v rámci blokovej výučby, požiadavky na spracovanie konkrétnych tém záverečných prác Mesto Košice - prednášky, záverečné práce ZOO Košice - prednášky, záverečné práce Združenie Tokajská vínna cesta - prednášky, záverečné práce Slovenská železná cesta - prednášky, záverečné práce Východoslovenské múzeum v Košiciach - prednášky, záverečné práce Košický samosprávny kraj - prednášky, záverečné práce Správa NP Slovenský raj - prednášky, záverečné práce Slovenské technické múzeum Košice - prednášky, záverečné práce Banícke múzeum v Rožňave - prednášky, záverečné práce Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína - prednášky, záverečné práce Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia - prednášky, záverečné práce Geopark Novohrad-Nógrád - zabezpečenie terénnej exkurzie pre študentov COLAS SLOVAKIA a.s - konzultácie v rámci riešenia konkrétnych úloh vyplývajúce z riešení záverečných prác Penzión Michal Ždiar - aktívna spolupráca pri zbere informácii a konzultovaní záverečných prác.

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie