Študijný program využívanie alternatívnych zdrojov energie

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: využívanie alternatívnych zdrojov energie
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň: 2
Forma štúdia: externá
Titul: Ing.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie má vedomosti ktoré uplatní v súvislosti s inžinierskym prístupom v odbore. Analyzuje navrhuje, konštruuje, zabezpečuje a udržiava rozsiahle technické riešenia. Absolvent je schopný samostatnosti a predvídavosti. Vyzančuje sa iniciatívnosťou a zodpovednosťou za riadenie práce pracovného tímu, inovatívnym, tvorivým myslením, odbornou prezentáciou výsledkov a aplikáciou vlastných návrhov do praxe.
Ciele vzdelávania
Absolvent inžinierskeho študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie má vedomosti všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia a ich chápanie idúce nad rámec vedomostí spájané s prvým stupňom vysokoškolského vzdelávania, ktoré poskytuje základ alebo príležitosť pre originálnosť pri rozvíjaní a uplatňovaní koncepcií v súvislosti s výskumom. Má odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru alebo praxe, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi, výskume. Analyzuje navrhuje, konštruuje, zabezpečuje a udržiava rozsiahle technické riešenia v oblasti identifikácie, získavania a spracovania obnoviteľných zdrojov energie (slnečná, veterná, geotermálna, vodná energia, energia biomasy a pod.) vo funkcii alternatívnych zdrojov energií pri rešpektovaní legislatívnych a environmentálnych aspektov. Aplikuje tieto činnosti s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a zapája sa do výskumu a vývoja. Dôraz sa kladie na to, aby absolvent v závislosti na profilácii získal hlboké znalosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ich technickej, informačnej, ekonomickej, manažérskej, výrobnej a logistickej podpory. Formuluje odporúčania pre rozvoj danej vednej, pracovnej oblasti. Zároveň stanovuje vedecké alebo praktické predpoklady riešenia problémov. Integrovať vedomosti, zvláda zložitosť a formuluje rozhodnutia aj pri neúplných alebo obmedzených informáciách, zahrňujúc spoločenskú a etickú zodpovednosť. Riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne vedie aj veľké projekty a prevezme zodpovednosť za komplexné riešenia. Absolvent realizuje a hodnotí riešenia metodických, odborných, umeleckých, praktických alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo praxe a vytvára návody, projekty realizácie a hodnotiace postupy k činnostiam z odboru. Rozvíja celú škálu aplikácií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, v ktorých uplatňuje svoje komplexné znalosti pokrokových metód, prostriedkov a technik. Komunikuje závery, poznatky a zdôvodnenia odborníkom aj laickým adresátom. Má rozvinuté vzdelávacie zručnosti, ktoré mu dovoľujú pokračovať v ďalšom samoštúdiu. Absolvent sa vyznačuje vysokým stupňom samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí, iniciatívnosťou a zodpovednosťou za riadenie práce pracovného tímu, inovatívnym, tvorivým myslením, odbornou prezentáciou výsledkov, vlastného štúdia alebo praxe.
Výstupy vzdelávania
Absolvent inžinierskeho študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie má vedomosti a ich chápanie idúce nad rámec vedomostí spájané s prvým stupňom vysokoškolského vzdelávania, ktoré poskytuje základ alebo príležitosť pre originálnosť pri rozvíjaní a uplatňovaní koncepcií v súvislosti s výskumom. Má zručnosti realizovať a hodnotiť riešenia metodických, odborných, umeleckých, praktických alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo praxe a vytvárať návody, projekty realizácie a hodnotiace postupy k činnostiam z odboru. Rozvíja celú škálu aplikácií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, v ktorých uplatňuje svoje komplexné znalosti pokrokových metód, prostriedkov a technik. Je schopný komunikovať závery, poznatky a zdôvodnenia odborníkom aj laickým adresátom. Tvorivo rieši problémy v nových alebo neznámych prostrediach, v širších kontextoch presahujúcich ich odbor štúdia Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, v študijnom programe Využívanie alternatívnych zdrojov energie. Integruje vedomosti, zvláda zložitosť a formuluje závery a rozhodnutia aj pri neúplných alebo obmedzených informáciách, zahrňujúc spoločenskú a etickú zodpovednosť. Vie komunikovať závery a zdôvodnenia odborníkom aj laickým adresátom.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2118T05&year=2018 Počet absolventov: 17 Priemerná mzda: 1213 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 1168 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Veľkoobchod a maloobchod (36 %) - Administratívne a podporné služby (27 %) - Priemyselná výroba (9 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Elektrotechnici a energetici (18 %) - Predavači (18 %) - Predavači cez telefón, internet a podobní predavači (18 %) Zamestnaní: 71 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 6 % Na materskej dovolenke: 6 % Nezamestnaní: 6 % Pokračujúci v štúdiu: 0 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 12 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2118T05&year=2019 Počet absolventov: 15 Priemerná mzda: 908 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 838 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Veľkoobchod a maloobchod (23 %) - Informácie a komunikácia (15 %) - Administratívne a podporné služby (15 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Elektrotechnici a energetici (15 %) - Predavači cez telefón, internet a podobní predavači (15 %) - Riadiaci pracovníci v oblasti obchodu a marketingu (8 %) Zamestnaní: 93 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 0 % Pokračujúci v štúdiu: 7 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 %
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Študijný program na FBERG TUKE je plne realizovaný v súlade s potrebami reálnej praxe. Komunikácia medzi oddelením OZE, na ktorom je študijný program realizovaný a zamestnávateľmi je kontinuálna, spočíva v riešení spoločných projektov so zapojením poslucháčov, v riešení výskumných úloh komerčného charakteru, využíva profesionálov firiem v procese ukončovania štúdia členstvom v komisiách pre štátne skúšky v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania, fakulta reflektuje požiadavky zamestnávateľov na absolventov daného študijného programu a kriticky ich hodnotí s trendmi v zahraničí. OZE Energia s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Stiebel Eltron s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Úrad Košického samosprávneho kraja vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. HSH Group vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. QEL s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. EEE - AudiCert, s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. S.I.L. a.s. Environment energy vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Energogaz, a.s. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. SMZ a.s. Jelšava vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Česká fotovoltická asociace vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Andrea Seňová, PhD.
Zástupca študentov: Bc. Adrián Ištvanik
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Zoznam a charakteristiku učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu je možné popísať prostredníctvom: Vedecký Park FBERG https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/veda-a-vyskum/vedecky-park Laboratórium zemských zdrojov https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/41ab128e-f0af-4474-ae30-fd20933154b2/Vedecky_Park_FBERG_23_The_raw_materials_exploitation_laboratory.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCqMT. Vybavené modelovým technologickým parkom analogickým s reálnou prevádzkou a meracím aparátom, pre zaznamenávanie polohy objektov v priestore. Modelovací aparát umožňuje transformáciu mapových podkladov do 3D podoby, vykonanie modifikácií a následne, virtualizáciu objektu alebo situácie. Technické laboratórium LTV je určené svojím vybavením na výskum v oblasti obnoviteľných zdrojov energií a ich uskladňovaní Centrum obnoviteľných zdrojov energie – realizačno-výskumné pracovisko zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Počítačové laboratórium PC1 - PC technika, štatistické, ekonomické, simulačné a modelovacie softvérové vybavenie EDC FBERG Laboratórium EDC (Excelentné digitálne centrum FBERG) Poslucháreň I/4 - 80 miest Poslucháreň I/9 - 40 miest Viac informácií je na web stránke a v legislatíve fakulty: https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/fakulta/legislativa https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/veda-a-vyskum/vedecky-park
Informačné zabezpečenie
Pracoviská Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) využívajú pre rozvoj študijného programu bohatý knižničný fond Univerzitnej knižnice (UK), poslaním ktorej je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Študentom a zamestnancom TUKE je k dispozícii tiež digitálna knižnica UK (http://www.lib.tuke.sk), ktorá poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Knižničné služby sú sústredené v UK TUKE, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (Springer Link, Science Direct, IEEExplore a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). Študenti majú v areály školy a na internátoch prístup k internetu aj cez WiFi pripojenie, čo im umožňuje neobmedzený prístup ku knižničným službám. Akademický informačný systém MAIS http://mais.tuke.sk/ zabezpečuje zadávanie, spracovanie a poskytovanie informácií o prijímacom konaní (podanie prihlášky, výsledky, prehľady), o štúdiu (informačné listy predmetov, rozvrh, prihlasovanie sa na skúšky, výsledky priebežných a záverečných hodnotení, zadávanie záverečných prác, posudky na záverečné práce a pod.). Prehľad dostupnej študijnej literatúry: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania v prípade mimoriadnej situácie alebo iné mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/.
Partneri vysokej školy
Stiebel Eltron s.r.o. - partnerstvo pri zabezpečovaní predmetu Technológie získavania nízkopotenciálnej energie prostredia. OZE Energia - spolupráca pri záverečných prácach, oponentské posudky Úrad Košického samosprávneho kraja - spolupráca pri štátnych záverečných skúškach HSH Group - spolupráca pri záverečných prácach, absolventská prax, projekty QEL s.r.o. v- spolupráca pri záverečných prácach, absolventská prax EEE - AudiCert, s.r.o. - spolupráca pri záverečných prácach S.I.L. a.s. Environment energy - spolupráca pri záverečných prácach

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie