Študijný program banská geológia a geologický prieskum

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: banská geológia a geologický prieskum
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň: 3
Forma štúdia: externá
Titul: PhD.
Dĺžka štúdia v rokoch: 4
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Geologický výskum, prieskum a ťažba nerastných surovín, ako aj kvalita životného prostredia sú neodmysliteľnou súčasťou rozvoja každej spoločnosti. Racionálna ťažba významne ovplyvňuje nielen ekonomický rozvoj, ale aj environmentálnu rovnováhu našej planéty. Náplň študijného programu 3. stupňa Banská geológia a geologický prieskum synergicky prepája finálne úsilie geovedných odborov vyhľadávať, oceňovať a efektívne využívať nerastné a energetické suroviny, ako aj aktívne pôsobiť pri ochrane a hodnotení v abiotickej oblasti životného prostredia. PhD absolventi predkladaného študijného programu majú nezastupiteľné uplatnenie na geovedných katedrách univerzít, vo výskumných, projekčných a realizačných inštitúciách zaoberajúcich sa vyhľadavaním, prognózovaním a racionálnym využívaním všetkých druhov nerastných a energetických surovín a geovedným riešením stabilitných pomerov podzemných geotechnických a tunelových stavieb. Budú môcť kvalifikovane participovať pri rozhodovacích procesoch v otázkach efektívneho využívania zemských zdrojov a integrovanej ochrany životného prostredia na všetkých úrovniach štátnej a verejnej správy. Absolventi sa tiež uplatnia v oblastiach zaoberajúcich sa geoenvironmentálnymi disciplínami tak na výskumnej, ako aj aplikačnej úrovni.
Ciele vzdelávania
Cieľom vzdelávania študentov v študijnom programe 3. stupňa Banská geológia a geologický prieskum je ich osvojenie si konštruktívneho prístupu k riešeniu danej problematiky s použitím multidisciplinárneho prístupu integráciou poznatkov z príbuzných vedeckých disciplín a následnej realizácii nových výsledkov. Tento prístup spočíva v: -komplexnej kritickej analýze, hodnotení a syntéze riešených problémov z oblasti banskej geológie a geologického prieskumu na základe multidisciplínárneho prístupu pri zavádzaní najnovších vedeckých konceptov - vedeckom bádaní a prínose alternatívnych resp. originálnych riešení v oblasti geologického výskumu a prieskumu. Mimo doteraz zaužívaného geologického prieskumu prinášajú riešenia pre geologický prieskum nekonvenčných ložísk, riešenia v oblasti netradičného využívania ložísk nerastných surovín a zdrojov energií a v oblasti abiotickej zložky životného prostredia, - schopnosti koncipovať syntetizujúce závery, vypracovávať a riadiť vedecko-technické projekty, - samostatnom riešení problémov odborno-technickej praxe zodpovedajúce jeho odbornému profilu, - komunikácii a prezentácii výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej práce na medzinárodnej odbornej úrovni, ale aj v oblasti komunikácie so širokou verejnosťou Absolvent tohto študijného programu získaju schopnosť: - selektovať a definovať problémy pri hľadaní nových návrhov a riešení vo vedeckej a aplikovanej oblasti - použiť multidisciplinárny prístup pre riešenie definovaných problémov samostatne riešiť vedecké problémy a problémy odborno-technickej praxe zodpovedajúce jeho odbornému profilu - špecifikovať využitie výstupov výskumu a prieskumu pre riešenie konkrétnych problémov v oblasti banskej geológie a geologického prieskumu - koncipovať syntetizujúce uzávery, vypracovávať a riadiť vedecko-technické projekty - aplikovať geologické poznatky do predprojektovej a projektovej prípravy geotechnických diel a pri riešení problémov racionálneho využívania geologického prostredia.
Výstupy vzdelávania
Absolventi III. stupňa študijného odboru Banská geológia a geologický prieskum ovládajú vedecké metódy geologického výskumu a prieskumu v oblasti vyhľadávania, vyhodnocovania a ekonomicky i environmentálne efektívnej exploatácie ložísk nerastných energetických surovín. Ovládajú a vedia aplikovať v praxi aj najnovšie trendy výskumu v širokej oblasti inžinierskej geológie, hydrogeológie, environmentálnej geológie s cieľom udržateľného rozvoja životného prostredia. Získaním špeciálnych poznatkov z geodynamiky, štruktúrnej geológie, tektogenézy, sedimentológie, geoštatistiky a modelovania ložísk nerastných surovín i potenciálnych rizík geotechnických zásahov do krajiny, budú schopní navrhovať riešenia, koncipovať alternatívne prístupy k riešeniam problémov, exaktne prehodnotiť odborno – ekonomický potenciál variantných prístupov a zdôvodniť optimálnu alternatívu. Majú najnovšie vedomosti z oblasti vyhľadávania nerastných a energetických surovín počnúc od metodiky geologického prieskumu, ktorú bude navrhovať komplexným, multidisciplinárnym prístupom na základe poznatkov získaných štúdiom, cez návrh metód efektívnej ťažby nerastných surovín, vyhodnocovania rizika ohrozenia životného prostredia a jeho maximálne znižovanie až po rehabilitáciu prostredia po ukončení ťažby. Absolvent bude tvoriť, využívať a podieľať sa aj na získavaní nových teoretických poznatkov týkajúcich sa okruhu jeho študijnej práce. Tieto teoretické poznatky bude využívať pre interpretáciu i analýzu syntetizovaných pohľadov na výsledky geologického výskumu a prieskumu.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2121V00&year=2018 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení. Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2121V00&year=2019 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Študijný program na FBERG TUKE je plne realizovaný s potrebami reálnej praxe. Keďže komunikácia medzi vzdelávaním na FBERG TUKE a zamestnávateľmi je kontinuálna, spočíva v riešení spoločných projektov so zapojením poslucháčov, v riešení výskumných úloh komerčného charakteru, využíva profesionálov firiem v procese ukončovania štúdia členstvom v komisiách pre štátne skúšky v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania fakulta reflektuje požiadavky zamestnávateľov absolventov daného študijného programu a kritický ich hodnotí s trendmi v zahraničí. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania . Spoločnosť Geoum, s.r.o., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania . Spoločnosť Geoslovakia, s.r.o., vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania Spoločnosť Tratec s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Juraj Janočko, CSc.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: prof. Ing. Juraj Janočko, CSc.
Zástupca študentov: Ing. Alexander Thiessen
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Okrem posluchárni a učební FBERG sú na zabezpečenie študijného programu k dispozícií aj tieto laboratória: Laboratórium luminiscenčného datovania https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/89f4924e-ab0f-4a08-8195-ce095cf17c17/Vedecky_Park_FBERG_05_Laboratory_of_luminescence_dating.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtClDM Optické laboratórium https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/ef41e885-2c4e-4e8f-b037-05f91ca08c26/Vedecky_Park_FBERG_06_Optical_laboratory.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtClIU Geologické počítačové laboratórium https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/de216d45-dbcc-4ebf-818b-6a7edac3a3d3/Vedecky_Park_FBERG_07_Geological_computer_laboratory.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtClOh Laboratórium inžinierskej seizmiky https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/86e9019d-3a47-4e6a-9180-7e4a14c493d3/Vedecky_Park_FBERG_08_Seismic_engineering_laboratory.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtClSx
Informačné zabezpečenie
Pracoviská Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) využívajú pre rozvoj študijného programu bohatý knižničný fond Univerzitnej knižnice (UK), poslaním ktorej je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Študentom a zamestnancom TUKE je k dispozícii tiež digitálna knižnica UK (http://www.lib.tuke.sk), ktorá poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Knižničné služby sú sústredené v UK TUKE, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (Springer Link, Science Direct, IEEExplore a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). Študenti majú v areály školy a na internátoch prístup k internetu aj cez WiFi pripojenie, čo im umožňuje neobmedzený prístup ku knižničným službám. Akademický informačný systém MAIS http://mais.tuke.sk/ zabezpečuje zadávanie, spracovanie a poskytovanie informácií o prijímacom konaní (podanie prihlášky, výsledky, prehľady), o štúdiu (informačné listy predmetov, rozvrh, prihlasovanie sa na skúšky, výsledky priebežných a záverečných hodnotení, zadávanie záverečných prác, posudky na záverečné práce a pod.). Prehľad dostupnej študijnej literatúry: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania v prípade mimoriadnej situácie alebo iné mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/.
Partneri vysokej školy
Zoznam partnerov, podieľajúcich sa na vybraných prednáškach a seminároch blokovej výučby, odbornej praxi a konzultáciách záverečných prác študentov študijného programu: Ing. Jozef Levoča, MBA, Nafta a.s. Bratislava, jozef.levoca@nafta.sk Ing. Juraj Kotúč, PhD., Štátny geologický ústav D. Štúra, juraj.kotuc@geology.sk Ing. Igor Jurik, Eurovia s.r.o., jurikgeo@gmail.com Ing. Martin Udič, PhD., Geoum, s.r.o., martin.udic@gmail.com Ing. Michal Bartko, PhD., Intergeo, s.r.o., intergeo@intergeo.sk Ing. Peter Varga, PhD., Tratec s.r.o., tratec@tratec.sk

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie