Študijný program mineralurgia a environmentálne technológie

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: mineralurgia a environmentálne technológie
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň: 3
Forma štúdia: externá
Titul: PhD.
Dĺžka štúdia v rokoch: 4
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent študijnýho programu Mineralurgia a environmentálne technológie má vedomosti o vedeckých metódach výskumu a vývoja v oblasti získavania a spracovania zemských zdrojov (modelovanie mineralurgických procesov, projektovanie mineralurgických technológií, metódy spektrálnej analýzy). Rozumie fyzikálnej a chemickej podstate procesov využívaných v rámci svojej špecializácie a ich vplyv na zložitosť i náročnosť technológie. Absolvent dokáže formulovať a tvorí nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru a študijného programu. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Zo zistených výstupov dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Zvolené metódy aplikuje pri hľadaní inovatívnych technológií (bio a nanotechnológií). Absolventi študijného programu sú schopní sa uplatniť v organizáciách, zaoberajúcich sa monitorovaním a vyhodnocovaním stavu životného prostredia, problematikou odpadového hospodárstva, posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Možné uplatnenie je v štátnej aj súkromnej sfére - v štátnej správe, miestnej samospráve, týkajúcej sa životného prostredia, v priemyselných podnikoch, ktorých činnosť súvisí so spracovaním surovín, v rôznych environmentálnych organizáciách, vo vedeckých inštitúciách.
Ciele vzdelávania
Absolvent nadväzuje na svoje štúdium rovnakého programu v druhom stupni, prípadne na druhostupňové štúdium programu akreditovaného v niektorom z príbuzných študijných odborov. Štúdiom vybraných teoretických a technologických predmetov ako aj vedecko-odbornej literatúry (spravidla v niektorom svetovom jazyku) získava a analyzuje najnovšie poznatky z oblasti mineralurgie a environmentálnych technológií, prípadne ďalších vied. Ich syntézou hodnotí súčasný stav problematiky (vymedzenej témou doktorandskej práce) a navrhuje spôsob(y) jej riešenia. Ovláda moderné vedecké metódy teoretického a experimentálneho výskumu a vie ich uplatniť tak, že dosiahnuté výsledky a závery získané pri bádaní v danej problematike sú originálnym prínosom pre rozvoj vedného odboru a/alebo pre prax. FBERG TUKE rešpektuje rozmanitosť študentov tým, že umožňuje študentovi výber tém zadaní a projektov, ako aj tému záverečnej práce, možnosťou voľby povinne voliteľných predmetov, výberom miesta realizácie praxe, vytváranie riešiteľských tímov pri spracovaní projektov a zadaní, pričom si študenti sami kreujú funkciu v riešiteľskom kolektíve. FBERG TUKE vytvára užšie prepojenie medzi študijnými programom a požiadavkami na trhu práce pomocou definovania vzdelávacích výsledkov, čim študujúcim umožňuje informovanú voľbu, povinne voliteľné predmety sú rovnocenné predmety a profilujú znalosti a kompetencie absolventa doktorandského študijného programu mineralurgia a environmentálne technológie. Štruktúra predmetov študijného programu je koncipovaná tak, aby absolvent doktorandského nadobudol rozsiahle vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožnia analyzovať, modelovať, posudzovať a hodnotiť procesy súvisiace s úpravou a spracovaním primárnych a sekundárnych surovín. Získané vedomosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín umožnia absolventom vyvíjať a využívať dokonalejšie a tým aj efektívnejšie technológie úpravy surovín. Vo veľkej miere to budú inovácie jestvujúcich fyzikálnych úpravníckych technológii dnes bežne využívaných, ale čoraz viac sa budú presadzovať technológie netradičné - založené na fyzikálno-chemických, chemických a biologických princípoch (chemické technológie, biotechnológie, atď.). Poznatky o technológiách (vyvíjaných a aplikovaných pri úprave primárnych surovín) budú môcť absolventi uplatniť pri environmentálnych technológiách, napr. pri úprave a čistení vôd a ovzdušia, pri spracovaní, resp. recyklácii odpadov - sekundárnych surovín (recyklácia automobilových vrakov, elektronických zariadení, atď., ale aj komunálneho odpadu vo vyspelých spoločnostiach, využívajúca tradičné úpravnícke technológie). Absolventi študijného programu mineralurgia a environmentálne technológie nachádzajú uplatnenie v rámci uvedeného odboru (najmä oblasť spracovania surovín, úprava a čistenie vôd, ochrana ovzdušia, nakladanie s odpadmi, recyklácia odpadov, posudzovanie vplyvu znečistenia na zložky životného prostredia) v štátnej aj súkromnej sfére.
Výstupy vzdelávania
Absolvent doktorandského študijného programu mineralurgia a environmentálne technológie je schopný: 1. Preukázať vedomosti a ich chápanie v študijnom programe mineralurgia a environmentálne technológie, ktoré nadväzujú na ich vedomosti z inžinierskeho štúdia a sú typicky na úrovni pokročilých učebníc doplnených o vybrané aspekty najnovších poznatkov z odboru získavanie a spracovanie zemských zdrojov, v študijnom programe mineralurgia a environmentálne technológie. 2. Vie použiť svoje poznatky a vedomosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín, z aplikácie environmentálnych, ekonomických, legislatívnych a sociálnych aspektov v plánovaní a rozhodovaní, pri riadení environmentálnych procesov zohľadnením zložiek životného prostredia a ich porozumenie spôsobom naznačujúcim profesionálny prístup k práci a k povolaniu. Má kompetentnosti zvyčajne preukázané kladením a obhajovaním argumentov a vyriešením problémov, konkrétnych úloh v odbore štúdia študijného programu mineralurgia a environmentálne technológie. Absolvent ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v mineralurgii. Orientuje sa na technologické, informačné, ekonomické a environmentálne aspekty v závislosti od svojej odbornej profilácie. 3. Má schopnosti získavať a interpretovať zodpovedajúce údaje a fakty v odbore štúdia v študijnom programe mineralurgia a environmentálne technológie a na ich základe eticky a spoločensky zodpovedne rozhodovať. 4. Vie komunikovať a prezentovať informácie, koncepcie, princípy, problémy a riešenia odbornému aj laickému publiku. 5. Má rozvinuté vzdelávacie zručnosti potrebné na pokračovanie v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti. 6. Bude schopný v akademickom a profesionálnom kontexte podporovať technický, spoločenský alebo kultúrny pokrok v spoločnosti založenej na vedomostiach. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií (bio a nanotechnológií), technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2133V03&year=2018 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení. Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2133V03&year=2019 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Študijný program na FBERG TUKE je plne realizovaný s potrebami reálnej praxe. Keďže komunikácia medzi vzdelávaním na FBERG TUKE a zamestnávateľmi je kontinuálna, spočíva v riešení spoločných projektov so zapojením poslucháčov, v riešení výskumných úloh komerčného charakteru, využíva profesionálov firiem v procese ukončovania štúdia členstvom v komisiách pre štátne skúšky v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania. Fakulta reflektuje požiadavky zamestnávateľov absolventov daného študijného programu a kritický ich hodnotí s trendami v zahraničí.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Jiří Škvarla, CSc.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: prof. Ing. Jiří Škvarla, CSc.
Zástupca študentov: Ing. Michaela Suďová
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Na zabezpečenie výučbového procesu slúžia nasledujúce laboratória a poloprevádzková hala: Poloprevádzková hala – je vybavená funkčnými prístrojmi na úpravu (napr. drvenie, mletie) a separáciu (magnetické, gravitačné rozdružovanie, flotácia a pod.) minerálov a odpadov ako druhotných surovín. Fyzikálne laboratórium, ktoré je vybavené na viaceré typy separácií horninových vzoriek (pripravuje horninové vzorky na kvantitatívne stanovenie vybratých prvkov na AAS, pripravuje horninové vzorky na RTG analýzu a na IČ spektrometriu, vypracuváva kompletnú silikátovú analýzu). Chemické laboratórium s príslušenstvom pre klasickú chemickú analýzu (digestor, 2 sušiarne, muflová pec, destilačný prístroj, odstredivka, 3 digitálne analytické váhy s presnosťou na 2 a 4 desatiny, a pod.). Analytické laboratórium je vybavené atómovým absorpčným spektrometrom pre chemickú analýzu cca 20-tich prvkov (fy Perkin-Elmer, USA). Laboratórium povrchovej chrakterizácie s prístrojmi na meranie tuhých povrchov (prístroj na meranie uhla zmáčania, polarizačný mikroskop). Laboratórium povrchovej chemickej analýzy – vybavené prístrojom XPS (Rtg-fotoelektrónový spektrometer) na povrchovo-chemickú analýzu častíc.
Informačné zabezpečenie
Pracoviská Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) využívajú pre rozvoj študijného programu bohatý knižničný fond Univerzitnej knižnice (UK), poslaním ktorej je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Študentom a zamestnancom TUKE je k dispozícii tiež digitálna knižnica UK (http://www.lib.tuke.sk), ktorá poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Knižničné služby sú sústredené v UK TUKE, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (Springer Link, Science Direct, IEEExplore a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). Študenti majú v areály školy a na internátoch prístup k internetu aj cez WiFi pripojenie, čo im umožňuje neobmedzený prístup ku knižničným službám. Akademický informačný systém MAIS http://mais.tuke.sk/ zabezpečuje zadávanie, spracovanie a poskytovanie informácií o prijímacom konaní (podanie prihlášky, výsledky, prehľady), o štúdiu (informačné listy predmetov, rozvrh, prihlasovanie sa na skúšky, výsledky priebežných a záverečných hodnotení, zadávanie záverečných prác, posudky na záverečné práce a pod.). Prehľad dostupnej študijnej literatúry: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania v prípade mimoriadnej situácie alebo iné mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/.
Partneri vysokej školy
Partneri: ÚGt SAV – účasť na výučbovom procese, participácia v rámci vedecko-výskumnej spolupráce, spolupráca pri riešení záverečných prác, účasť v komisiach na štátnych záverečných skúškach GREEN VIEW s. r. o. - účasť na výučbovom procese, participácia v rámci vedecko-výskumnej spolupráce, spolupráca pri riešení záverečných prác EUROTALC s.r.o. – spolupráca pri organizovaní exkurzií, participácia v rámci vedecko-výskumnej spolupráce, spolupráca pri riešení záverečných prác Slovenská Banská, spol. s r.o. - spolupráca pri organizovaní exkurzií, participácia v rámci vedecko-výskumnej spolupráce, spolupráca pri riešení záverečných prác DIAMO, státní podnik - spolupráca pri organizovaní exkurzií, participácia v rámci vedecko-výskumnej spolupráce, spolupráca pri riešení záverečných prác

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie