Študijný program priemyselná logistika

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: priemyselná logistika
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: doprava
Stupeň: 1
Forma štúdia: denná
Titul: Bc.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent bakalárskeho študijného programu priemyselná logistika má vedomosti z logistiky, dopravy, modelovania, simulácie, informatiky, ekonomiky a manažmentu, rozumie riadeniu, plánovaniu, koordinácii a zefektívňovaniu logistických systémov. Je schopný zabezpečovať prevádzku, riadiť, plánovať a koordinovať logistické systémy, chápe výrobu ako dynamicky sa meniaci systém materiálových, informačných a finančných tokov, zvládne riešiť vzniknuté problémy prevádzky logistických systémov.
Ciele vzdelávania
Absolvent bakalárskeho študijného programu priemyselná logistika získa poznatky a vedomosti z oblasti logistiky, dopravy a služieb, technických a prírodovedných disciplín, technológií výroby, ekonomiky a manažmentu, algoritmizácie a programovania, logistiky výrobných procesov, riadenia procesov, systémovej a operačnej analýzy, informatiky, modelovania a simulácie, z aplikácie heuristických, kvantitatívnych a kvalitatívnych metód v priemyselnej logistike a oblasti hodnotenia výkonnosti a správania sa výrobných, obchodných a spotrebiteľských subjektov na trhu a z oblasti uplatňovania nových, moderných informačných technológií v priemyselnej logistike, je schopný zabezpečovať prevádzku, riadiť, plánovať a koordinovať logistické systémy, chápe výrobu ako dynamicky sa meniaci systém materiálových, informačných a finančných tokov pri ktorých činnosti identifikuje nedostatky a obmedzenia a aplikuje postupy na zefektívnenie činnosti logistických systémov, zvládne riešiť vzniknuté problémy prevádzky logistických systémov.
Výstupy vzdelávania
Absolvent bakalárskeho študijného programu priemyselná logistika získa poznatky a vedomosti z logistiky výroby, modelovania výrobných procesov, inteligentných dopravných systémov, logistiky a legislatívy v praxi, logistiky obslužných procesov, simulačných systémov, softvérovej podpory logistiky, vývojových trendov v logistike, technických prostriedkov v logistike, environmentalistiky a reverznej logistiky, logistiky nákupu a zásobovania, SCADA priemyselných systémov, má znalosti z algoritmizácie a programovania, ekonomiky podniku, teórie systémov a informácií, zo spoločenských a humanitných disciplín. Má zručnosti pre úspešné zvládnutie riadenia základného logistického reťazca podniku tvoreného procesom nákupu, zásobovania, výroby, predaja, skladovania, distribúcie, najmä so zameraním na funkcie dispečerského a operatívneho riadenia, plánovania a rozhodovania, evidencie, kontroly kvality, zabezpečenia systému a prevádzky tohto logistického reťazca na nižších stupňoch riadenia podniku. Má dostatočné vedomosti a zručnosti pre analýzu problémov a ich následnú špecifikáciu pre príslušnú participujúcu profesiu. Pri svojej činnosti využíva vedomosti z heuristických, kvantitatívnych a kvalitatívnych metód v priemyselnej logistike. Je schopný samostatne aj v tíme riešiť vzniknuté základné a operatívne problémy prevádzky logistických systémov. Odborné zameranie je založené na profesionálnom osvojení si princípov logistiky v kooperácii so znalosťami z oblasti dopravy, informatizácie, ekonomiky, simulácie a modelovania, ktoré dokáže využívať, prevádzkovať a aplikovať pre danú odbornú oblasť.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=3968R02&year=2018 Počet absolventov: 24 Zamestnaní: 13 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 8 % Pokračujúci v štúdiu: 79 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=3968R02&year=2019 Počet absolventov: 15 Zamestnaní: 0 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 0 % Pokračujúci v štúdiu: 100 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 %
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Študijný program na FBERG TUKE je plne realizovaný s potrebami reálnej praxe. Keďže komunikácia medzi vzdelávaním na FBERG TUKE a zamestnávateľmi je kontinuálna, spočíva v riešení spoločných projektov so zapojením poslucháčov, v riešení výskumných úloh komerčného charakteru, využíva profesionálov firiem v procese ukončovania štúdia členstvom v komisiách pre štátne skúšky v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania fakulta reflektuje požiadavky zamestnávateľov absolventov daného študijného programu a kritický ich hodnotí s trendmi v zahraničí. CROWN Bevcan Slovakia, s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Chemosvit a.s. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Marelli Kechnec Slovakia s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Minebea Slovakia s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. NESS KE, s.r.o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Východoslovenská energetika Holding a.s. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. BEL Sýry Česko a.s. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Martin Straka, PhD.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Janka Šaderová, PhD.
Zástupca študentov: Anton Breicha
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Okrem posluchárni a učební FBERG sú na zabezpečenie študijného programu k dispozícií aj tieto laboratória: LIVIS (Laboratórium inteligentných výrobných systémov) https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/6b9d25b4-177f-48b3-9e56-40815ec3d839/Vedecky_Park_FBERG_12_Laboratory_of_intelligent_manufacturing_processes.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCm7. LoILRo (Logistické inovačné laboratórium robotov) https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/8cd83981-12d5-4c96-9c48-1cfb782a1198/Vedecky_Park_FBERG_13_Logistic_innovation_laboratory_of_robots.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCmbg LAD (Laboratórium dizajnu logistických a distribučných systémov) https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/029d8fe8-8638-488b-bd2d-035e66ea651a/Vedecky_Park_FBERG_10_Laboratory_of_logistic_and_distribution_systems_design.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCl.A LASAP (Laboratórium modelovania, simulácie a projektovania logistických a dopravných systémov) https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/3ee1f2a5-5207-4b91-8e95-cc8574cab2e3/Vedecky_Park_FBERG_11_Laboratory_of_modelling_simulation_and_projection_of_the_logistic_and_transport_systems.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCm3- LZD (Laboratórium železničnej dopravy) https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/11c20789-b552-4b3d-b3f5-12d010ea57bd/Vedecky_Park_FBERG_14_Railway_transportation_laboratory.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCmey EDC FBERG Laboratórium EDC (Excelentné digitálne centrum FBERG) Viac informácií je na web stránke a v legislatíve fakulty: https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/fakulta/legislativa https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/veda-a-vyskum/vedecky-park
Informačné zabezpečenie
Pracoviská Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) využívajú pre rozvoj študijného programu bohatý knižničný fond Univerzitnej knižnice (UK), poslaním ktorej je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Študentom a zamestnancom TUKE je k dispozícii tiež digitálna knižnica UK (http://www.lib.tuke.sk), ktorá poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Knižničné služby sú sústredené v UK TUKE, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (Springer Link, Science Direct, IEEExplore a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). Študenti majú v areály školy a na internátoch prístup k internetu aj cez WiFi pripojenie, čo im umožňuje neobmedzený prístup ku knižničným službám. Akademický informačný systém MAIS http://mais.tuke.sk/ zabezpečuje zadávanie, spracovanie a poskytovanie informácií o prijímacom konaní (podanie prihlášky, výsledky, prehľady), o štúdiu (informačné listy predmetov, rozvrh, prihlasovanie sa na skúšky, výsledky priebežných a záverečných hodnotení, zadávanie záverečných prác, posudky na záverečné práce a pod.). Prehľad dostupnej študijnej literatúry: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania v prípade mimoriadnej situácie alebo iné mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/.
Partneri vysokej školy
Zoznam partnerov, podieľajúcich sa na vybraných prednáškach a seminároch blokovej výučby, odbornej praxi a konzultáciách záverečných prác študentov študijného programu: - Ing. Maroš Fill, PhD. - spoločnosť: NESS KE, s.r.o., Továrenská 8, 040 01 Košice, Košice, email: marosfill@gmail.com - Ing. Žofia Hanas, PhD. - spoločnosť: Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., Solivarska 1/a, 080 01 Prešov, email: ZHanas@lear.com - Ing. Dušan Jamnický, PhD. - spoločnosť: Minebea Slovakia s.r.o., Immopark Košice City 1637 K letisku, 040 17 Košice, dusan.jamnicky@nmb-minebea.com - Ing. Jaroslav Mervart, PhD. - spoločnosť: Chemosvit a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit, email: mervart.j@chemosvit.sk - Ing. Peter Virdzek, PhD. - spoločnosť: VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, email: virdzek_peter@vseholding.sk - Ing. Tomáš Vilinský - spoločnosť: CROWN Bevcan Slovakia, Kechnec 293, 044 58 Kechnec, email: Tomas.VILINSKY@eur.crowncork.com - Ing. Peter Ignácz, PhD. - spoločnosť: BEL Sýry Česko a.s., Pražská 218, 675 26 Želetava, Česko, pignacz@groupe-bel.com

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie