Študijný program manažérstvo procesov

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: manažérstvo procesov
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň: 1
Forma štúdia: denná
Titul: Bc.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Bakalársky študijný program Manažérstvo procesov je zameraný na vzdelávanie v oblastiach analýzy technologických zariadení a procesov, analýzy, návrhu a implementácie systémov riadenia, informačných technológií, návrhu technických a programových prostriedkov a ich implementácie v konkrétnej aplikácii v oblasti spracovania surovín. Absolventi majú na zodpovedajúcej úrovni vedomosti z merania, modelovania, riadenia a optimalizácie technologických procesov, ako aj z riadenia kvality procesov a spoľahlivosti systémov. Absolvent je schopný riadiť chod výroby technologických celkov a zariadení, vrátane ekologických. Vie sa orientovať v oblasti kontroly a riadenia kvality procesov, materiálov a výrobkov.
Ciele vzdelávania
Cieľom študijného programu „Manažérstvo procesov“ je pripravovať vysokoškolsky vzdelaných bakalárov, ktorí by preukázali základné poznatky a zručnosti z analýzy technologických zariadení a procesov získavania a spracovania surovín, zo všeobecných metód analýzy, návrhu a implementácie systémov automatického riadenia, z informačných technológií, návrhu technických a programových prostriedkov a ich implementácie v konkrétnych aplikáciách. Majú na zodpovedajúcej úrovni vedomosti z prírodných vied. Ovládajú metódy a nástroje analýzy, navrhovania, hodnotenia kvality a spoľahlivosti systémov. Absolventi majú schopnosti rýchlo sa adaptovať a komunikovať so špecialistami pri prevádzkovaní výrob získavania a spracovania surovín. Majú schopnosti riadiť chod výroby technologických celkov a zariadení, vrátane ekologických. Vedia sa orientovať v oblasti kontroly a riadenia kvality procesov, materiálov a výrobkov.
Výstupy vzdelávania
Poslaním študijného programu je pripravovať vysokoškolsky vzdelaných bakalárov, ktorí by mali základné poznatky: z analýzy technologických zariadení a procesov získavania a spracovania surovín, zo všeobecných metód analýzy, návrhu a implementácie systémov automatického riadenia, z informačných technológií, návrhu technických a programových prostriedkov a ich implementácie v konkrétnej aplikácii. Majú na zodpovedajúcej úrovni vedomosti z prírodných vied. Ovládajú metódy a nástroje analýzy, navrhovania, hodnotenia kvality a spoľahlivosti systémov. Absolventi sú schopní rýchlo sa adaptovať a komunikovať so špecialistami pri prevádzkovaní výrob získavania a spracovania surovín. Sú schopní riadiť chod výroby technologických celkov a zariadení, vrátane ekologických. Vedia sa orientovať v oblasti kontroly a riadenia kvality procesov, materiálov a výrobkov. Výstupom študijného programu „Manažérstvo procesov“ je absolvent, ktorý bude na odpovedajúcej odbornej úrovni pripravený implementovať a prevádzkovať automatizované a informačné systémy. Absolvent bude schopný analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa v rôznych výrobných organizáciách vyskytujú na nižšom stupni riadenia, v praxi to znamená, že vie riešiť problémy na úrovni prevádzok. Ďalej bude schopný rýchlo sa adaptovať a komunikovať s technikmi a inžiniermi pri prevádzkovaní výrob z oblasti získavania a spracovania surovín. Veľkou výhodou absolventov bude aj to, že vďaka absolvovaniu systémových predmetov budú mať schopnosti a predpoklady uplatniť sa vo funkcii manažérov na nižších stupňoch riadenia. Študijný program „Manažérstvo procesov“ poskytne absolventom širší odborný profil s možnosťou uplatnenia vo výrobe, vo funkciách odborných pracovníkov manažérov na rôznych organizačných stupňoch vo firmách a organizáciách ťažobného a spracovateľského priemyslu. V podobnom pracovnom zaradení sa tiež veľmi dobre uplatnia vo výskumných a projekčných organizáciách. Prierezový charakter manažérstva nevylučuje uplatnenie absolventov aj v iných odvetviach, vrátane sociálno-ekonomickej sféry.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2118R17&year=2018 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení. Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=2118R17&year=2019 Z dôvodu nízkeho počtu absolventov nie sú k dispozícii údaje o uplatnení.
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Viď vyplnený formulár „Vyjadrenie autority z praxe k ŠP“ od zástupcov zamestnávateľov, ktorý je prílohou opisu študijného programu.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: prof. Ing. Marek Laciak, PhD.
Zástupca študentov: Miriam Raková
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Okrem klasických posluchárni sú na zabezpečenie študijného programu k dispozícií aj tieto laboratória: - Laboratórium informatizácie procesov a informačných systémov – LIP/PC3 – BN3, (Laboratórium slúži pre získavanie zručností a skúseností pri projektovaní a navrhovaní informačných podnikových systémov, návrhu a tvorbe web aplikácií), - Laboratórium informačných technológií a prostriedkov – PC2 – BN3, (V prvých ročníkoch laboratórium slúži pre získavanie zručností a skúseností z práce na počítačovej sieti a základov práce s prostriedkami informatiky s užívateľským balíkom Microsoft Office), - Laboratórium priameho riadenia – PC4 – PK14, (Laboratórium slúži na výučbu a výskum v problematike priameho číslicového riadenia), - Laboratórium technologických procesov - LPT - PK19 (Laboratórium slúži na vykonávanie a vyhodnocovanie experimentálnym spôsobom spracovanie surovín vo vybraných technológiách), - Laboratórium priemyselných riadiacich systémov – LPRS – BN3, (Laboratórium LPRS je vytvorené pre výučbu predmetov súvisiacich s technickou stránkou, s programovaním riadiacich automatov, sú v ňom umiestnené aj objekty pre riadenie a automatizáciu procesov). Viac informácií je na web stránke ústavu: http://web.tuke.sk/uraivp/o_ustave.php#tech a v legislatíve fakulty: https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/19670e1b-1581-469b-82d7-3d83b8eeb19c/prevadzkovy_poriadok_laboratoria.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nZfotuJ https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/3b7e03ec-0e5e-4073-99ec-4f61452e2d86/priloha_1_zoznam_laboratorii_fberg.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nZV9pO9 https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/d7a6d88d-42c4-4248-871e-f71728183503/priloha_4_
Informačné zabezpečenie
Pracoviská Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) využívajú pre rozvoj študijného programu bohatý knižničný fond Univerzitnej knižnice (UK), poslaním ktorej je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Študentom a zamestnancom TUKE je k dispozícii tiež digitálna knižnica UK (http://www.lib.tuke.sk), ktorá poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Knižničné služby sú sústredené v UK TUKE, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (Springer Link, Science Direct, IEEExplore a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). Študenti majú v areály školy a na internátoch prístup k internetu aj cez WiFi pripojenie, čo im umožňuje neobmedzený prístup ku knižničným službám. Akademický informačný systém MAIS http://mais.tuke.sk/ zabezpečuje zadávanie, spracovanie a poskytovanie informácií o prijímacom konaní (podanie prihlášky, výsledky, prehľady), o štúdiu (informačné listy predmetov, rozvrh, prihlasovanie sa na skúšky, výsledky priebežných a záverečných hodnotení, zadávanie záverečných prác, posudky na záverečné práce a pod.). Prehľad dostupnej študijnej literatúry: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania alebo pre mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/
Partneri vysokej školy
Zoznam partnerov, podieľajúcich sa na blokovej výučbe: Ing. Gabriel Tréfa, PhD., U.S.Steel Košice, GTrefa@sk.uss.com Ing. Róbert Vandlik , U.S.Steel Košice, RVandlik@sk.uss.com Ing. Andrea Kalafusová, Fpt Slovakia s.r.o., Andrea.Kalafusova@fpt.sk Ing. Tibor Gujdán, Fpt Slovakia s.r.o., tibor.gujdan@fpt.sk Ing. Richard Szeplaki, Siemens Healthcare s.r.o., richard.szeplaki@siemens-healthineers.com Ing. Branislav Černík , Ford, bcernik@ford.com Ing. Martin Majer, B+R automatizace, Martin.Majer@br-automation.com Ing. Boris Havrila, B+R automatizace, boris.havrila@br-automation.com Ing. Nikola Timková, Handtmann Kechnec s. r. o. Ing. Ladislav Kandráč, PhD., Magneti Marelli

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie

Doplňujúce informácie

Dalšie informácie na webe pracoviska