Študijný program dopravná logistika podniku

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: dopravná logistika podniku
Zabezpečuje: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Študijný odbor: doprava
Stupeň: 1
Forma štúdia: denná
Titul: Bc.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Študijný program Dopravná logistika podniku poskytne absolventom širší odborný profil, s komplexnými kvalitnými znalosťami, pre zvládnutie multikultúrneho prostredia, s predpokladmi pre úspešné zvládnutie riadenia základného logistického reťazca podniku, t.j. logistického reťazca tvoreného procesom nákupu, zásobovania, výroby, predaja, skladovania, distribúcie, najmä so zameraním na funkcie operatívneho plánovania a rozhodovania, evidencie, kontroly kvality, zabezpečenia systému a prevádzky tohto logistického reťazca na nižších stupňoch riadenia podniku, s možnosťou uplatnenia ako kvalifikovaný riadiaci pracovník v mnohých funkčných útvaroch riadenia podnikov, resp. pracovať ako samostatný odborný pracovník v špecializovaných útvaroch podnikov, predovšetkým na pozíciách na oddelení predovšetkým na pozíciách na oddelení dopravnej logistiky podniku, v oblasti dispečingu, prevádzky, údržby a operatívneho a dispečerského riadenia ako sú operátori veľkých výrobných strojov a výrobných liniek, plánovači, prevádzkoví logistici, manažéri prvého stupňa v oblastiach v skladovom hospodárstve, doprave, príprave výroby, výrobných procesoch, v distribúcii tovarov, údržbe systémov, službách a podobne. Prierezový charakter dopravnej logistiky nevylučuje uplatnenie absolventov aj v iných odvetviach priemyslu, vrátane ekonomicko-sociálnej sféry.
Ciele vzdelávania
Absolvent bakalárskeho študijného programu Dopravná logistika podniku získa poznatky a vedomosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín, z oblasti logistiky, riadenia, ekonomiky, informatiky, kvality, z aplikácie súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych metód v plánovaní a rozhodovaní podniku, z oblasti hodnotenia výkonnosti a správania sa výrobných, obchodných a spotrebiteľských subjektov na trhu, z oblasti uplatňovania nových, moderných informačných technológií v dopravnej logistike podniku. FBERG TUKE rešpektuje rozmanitosť študentov tým, že umožňuje študentovi výber tém semestrálnych zadaní a projektov, ako aj témy záverečnej práce, možnosťou voľby povinne voliteľných predmetov, výberom miesta realizácie praxe, vytváranie riešiteľských tímov pri spracovaní projektov a zadaní, pričom si študenti sami kreujú funkciu v riešiteľskom kolektíve. FBERG TUKE vytvára užšie prepojenie medzi študijnými programom a požiadavkami na trhu práce pomocou definovania vzdelávacích výsledkov, čim študujúcim umožňuje informovanú voľbu, povinne voliteľné predmety sú rovnocenné predmety a profilujú znalosti a kompetencie absolventa bakalárskeho študijného programu Dopravná logistika podniku. Štruktúra predmetov študijného programu je koncipovaná tak, aby absolvent bakalárskeho študijného programu Dopravná logistika podniku nadobudol rozsiahle vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožnia analyzovať, modelovať, simulovať a hodnotiť dopravné logistické procesy v podnikateľských aktivitách rôznych typov podnikov, hodnotiť a riešiť komplexné problémy dopravnej logistiky podniku, riadiť logistickú sieť externých zdrojov dodávateľov, subdodávateľov, odberateľov, finálnych zákazníkov, výrobných a obchodných podnikov, podnikov v oblasti dopravy, cestovného ruchu a služieb ako aj optimalizovať logistické procesy dopravnej logistiky z hľadiska prispôsobovania sa trhovému prostrediu. Absolvent bakalárskeho študijného programu Dopravná logistika podniku je všestranne vzdelaným absolventom s komplexnými kvalitnými znalosťami zvládajúcim multikulturálne prostredie, s predpokladmi pre úspešné zvládnutie riadenia základného dopravného logistického reťazca podniku, t.j. logistického reťazca tvoreného procesom nákupu, zásobovania, výroby, predaja, skladovania, distribúcie, najmä so zameraním na funkcie operatívneho plánovania a rozhodovania, evidencie, kontroly kvality, zabezpečenia systému a prevádzky tohto logistického reťazca na nižších stupňoch riadenia podniku. Absolvent bakalárskeho študijného programu Dopravná logistika podniku má možnosť sa uplatniť ako kvalifikovaný riadiaci pracovník v mnohých funkčných útvaroch riadenia podnikov, resp. pracovať ako samostatný odborný pracovník v špecializovaných útvaroch podnikov, predovšetkým na pozíciách na oddelení dopravnej logistiky podniku, v oblasti dispečingu, prevádzky, údržby a operatívneho a dispečerského riadenia ako sú operátori veľkých výrobných strojov a výrobných liniek, plánovači, prevádzkoví logistici, manažéri prvého stupňa v oblastiach v skladovom hospodárstve, doprave, príprave výroby, výrobných procesoch, v distribúcii tovarov, údržbe systémov, službách a podobne. Potreba absolventov v reálnej hospodárskej praxi je daná súčasným vývojom svetovej ekonomiky, vznikom veľkých korporácií, reťazcov firiem a tým aj veľkým pohybom tovarov, a to na meta (globálnej), makro (medzipodnikovej), mikro (vnútropodnikovej) úrovni. Absolventi študijného programu Dopravná logistika podniku majú možnosť uplatnenia najmä na trhu práce v SR a v rámci Európy, pretože ide o transparentný študijný program zameraný na multikriteriálnu optimalizáciu materiálových tokov, dopravných systémov a s nimi súvisiacich informačných a finančných tokov podnikov v rámci dodávateľsko-odberateľských reťazcov.
Výstupy vzdelávania
Absolvent bakalárskeho študijného programu Dopravná logistika podniku je schopný: 1. Preukázať vedomosti a ich chápanie v študijnom odbore Doprava, v študijnom programe Dopravná logistika podniku, ktoré nadväzujú na ich všeobecné stredoškolské vzdelanie a sú typicky na úrovni pokročilých učebníc doplnených o vybrané aspekty najnovších poznatkov z odboru štúdia Doprava, v študijnom programe Dopravná logistika podniku. 2. Vie použiť svoje poznatky a vedomosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín, z oblasti dopravnej logistiky podniku, ekonomiky dopravy, manažmentu, riadenia, informatiky a kvality, z aplikácie súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych metód v plánovaní a rozhodovaní podniku, z oblasti dopravných a manipulačných systémov, z aplikácie riadiacich a informačných systémov v doprave a logistike, základných prostriedkoch informatiky a s nimi súvisiacich technológiách, z oblasti využívania CAD metód pri projektovaní dopravných systémov ako súčasti logistických systémov, z oblasti uplatňovania nových, moderných informačných technológií v dopravnej logistike podniku a ich porozumenie spôsobom naznačujúcim profesionálny prístup k práci a k povolaniu a má kompetentnosti zvyčajne preukázané kladením a obhajovaním argumentov a vyriešením problémov, konkrétnych úloh v študijnom odbore Doprava, v študijnom programe Dopravná logistika podniku. 3. Má schopnosti získavať a interpretovať zodpovedajúce údaje, fakty v študijnom odbore Doprava, v študijnom programe Dopravná logistika podniku a na ich základe eticky a spoločensky zodpovedne rozhodovať. 4. Vie komunikovať informácie, koncepcie, princípy, problémy a riešenia odbornému aj laickému publiku. 5. Má rozvinuté vzdelávacie zručnosti potrebné na pokračovanie v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti. Profilové predmety : 1.ročník: ⁻ Technológie vnútropodnikovej dopravy (Marasová) ⁻ Enviromentalistika a reverzná logistika (Mikušová) ⁻ Dopravné inžinierstvo (Mikušová) 2.ročník: ⁻ Simulácia dopravných systémov (Fedorko) ⁻ Logistika prepravy energií a médií (Krešák) ⁻ Logistika dopravy (Marasová) ⁻ Modelovanie dopravných prvkov a procesov (Fedorko) ⁻ Podnikanie v doprave (Fedorko) 3.ročník: ⁻ Dopravná logistika podniku (Marasová) ⁻ Riadenie dopravných systémov (Mikušová) ⁻ Systémy údržby a ich riadenie (Ambriško) ⁻ Zelená logistika (Mikušová)
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=3968R04&year=2018 Počet absolventov: 26 Zamestnaní: 12 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 23 % Pokračujúci v štúdiu: 65 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709010000&field=3968R04&year=2019 Počet absolventov: 43 Priemerná mzda: 1482 eur Polovica absolventov zarábala viac ako: 1405 eur TOP 3 odvetvia v ktorých absolventi pracovali: - Priemyselná výroba (44 %) - Doprava a skladovanie (33 %) - Veľkoobchod a maloobchod (11 %) TOP 3 zamestnania v ktorých absolventi pracovali: - Pracovníci v sklade (22 %) - Technickí špecialisti (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií) (11 %) - Strojárski technici (11 %) Zamestnaní: 21 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 2 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 2 % Pokračujúci v štúdiu: 72 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 2 %
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Študijný program na FBERG TUKE je plne realizovaný s potrebami reálnej praxe. Keďže komunikácia medzi vzdelávaním na FBERG TUKE a zamestnávateľmi je kontinuálna, spočíva v riešení spoločných projektov so zapojením poslucháčov, v riešení výskumných úloh komerčného charakteru, využíva profesionálov firiem v procese ukončovania štúdia členstvom v komisiách pre štátne skúšky v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania fakulta reflektuje požiadavky zamestnávateľov absolventov daného študijného programu a kriticky ich hodnotí s trendmi v zahraničí. SAD Prešov, a.s. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Slovenská legálna metrológia, n. o. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Železničná spoločnosť Slovensko a.s. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Dopravný podnik Bratislava, a.s. vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Glasko, s.r.o. Prešov vydáva súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach ((FBERG TUKE) so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., MBA
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Janka Šaderová, PhD.
Zástupca študentov: Ján Ružbaský
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
Okrem posluchárni a učební FBERG sú na zabezpečenie študijného programu k dispozícií aj tieto laboratória: LIVIS (Laboratórium inteligentných výrobných systémov) https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/6b9d25b4-177f-48b3-9e56-40815ec3d839/Vedecky_Park_FBERG_12_Laboratory_of_intelligent_manufacturing_processes.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCm7. LoILRo (Logistické inovačné laboratórium robotov) https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/8cd83981-12d5-4c96-9c48-1cfb782a1198/Vedecky_Park_FBERG_13_Logistic_innovation_laboratory_of_robots.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCmbg LADL (Laboratórium dizajnu logistických a distribučných systémov) https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/029d8fe8-8638-488b-bd2d-035e66ea651a/Vedecky_Park_FBERG_10_Laboratory_of_logistic_and_distribution_systems_design.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCl.A LASAP (Laboratórium modelovania, simulácie a projektovania logistických a dopravných systémov) https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/3ee1f2a5-5207-4b91-8e95-cc8574cab2e3/Vedecky_Park_FBERG_11_Laboratory_of_modelling_simulation_and_projection_of_the_logistic_and_transport_systems.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCm3- LZD (Laboratórium železničnej dopravy) https://fberg.tuke.sk/wps/wcm/connect/fberg.tuke.sk3719/11c20789-b552-4b3d-b3f5-12d010ea57bd/Vedecky_Park_FBERG_14_Railway_transportation_laboratory.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXtCmey EDC FBERG Laboratórium EDC (Excelentné digitálne centrum FBERG) Viac informácií je na web stránke a v legislatíve fakulty: https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/fakulta/legislativa https://fberg.tuke.sk/wps/portal/fberg/veda-a-vyskum/vedecky-park
Informačné zabezpečenie
Pracoviská Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) využívajú pre rozvoj študijného programu bohatý knižničný fond Univerzitnej knižnice (UK), poslaním ktorej je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Študentom a zamestnancom TUKE je k dispozícii tiež digitálna knižnica UK (http://www.lib.tuke.sk), ktorá poskytuje: výpožičné služby; konzultačné služby; referenčné služby; digitálne služby; službu MVS a MKVS; vzdelávania a školenia k písaniu záverečných prác. Knižničné služby sú sústredené v UK TUKE, ktoré zahrňujú všetky činnosti od vyhľadávania v knižničnom fonde cez vyhľadávanie informácií v on-line katalógu a dostupných databázach (Springer Link, Science Direct, IEEExplore a pod.), až po sprístupnenie konkrétnych dokumentov v tlačovej alebo elektronickej forme vo fonde UK (celkový počet dokumentov je 186966, z toho 64228 kníh, 40046 učebníc, 7779 zborníkov, 6341 zviazaných periodík, 7718 elektronických dokumentov, 31846 záverečných a kvalifikačných prác). Študenti majú v areály školy a na internátoch prístup k internetu aj cez WiFi pripojenie, čo im umožňuje neobmedzený prístup ku knižničným službám. Akademický informačný systém MAIS http://mais.tuke.sk/ zabezpečuje zadávanie, spracovanie a poskytovanie informácií o prijímacom konaní (podanie prihlášky, výsledky, prehľady), o štúdiu (informačné listy predmetov, rozvrh, prihlasovanie sa na skúšky, výsledky priebežných a záverečných hodnotení, zadávanie záverečných prác, posudky na záverečné práce a pod.). Prehľad dostupnej študijnej literatúry: http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/monografie-vysokoskolske-ucebnice/ http://people.fberg.tuke.sk/es/index.php/cennik-skript/
E-learning
Okrem klasického knižničného fondu prostredníctvom UK sú dispozícii pre zabezpečenie študijných programov TUKE aj moderné elektronické zdroje s pružne aktualizovateľnými študijnými materiálmi rôzneho typu. Boli vytvorené učebné materiály aj e-learningové učebné materiály (učebnice alebo skriptá). Všetky sú dostupné v CD forme alebo v LM systémoch, napr. http://moodle.tuke.sk/. Ďalšie výučbové materiály sú k dispozícii aj vo fakultných LMS, či na webových sídlach predmetov alebo rôznych pedagogických projektov. Pre dištančnú formu vzdelávania v prípade mimoriadnej situácie alebo iné mimoriadne prípady je k dispozícií aj videokonferenčný systém CISCO Webex na odkaze: https://tuke.webex.com/.
Partneri vysokej školy
Zoznam partnerov, podieľajúcich sa na vybraných prednáškach a seminároch blokovej výučby, odbornej praxi a konzultáciách záverečných prác študentov študijného programu: Ing. Daniel Šimšaj - spoločnosť SAD Prešov a.s., email: daniel.simsaj@gmail.com Ing. Martin Morháč, PhD., - spoločnosť Sova Digital a.s., email: martin.morhac@sova.sk Ing. Jaroslava Dečmanová, PhD. - spoločnosť DPB a.s., email: jaroslava.decmanova@dpb.sk Ing. Peter Šoltés, PhD. - spoločnosť IPM SOLUTIONS, s.r.o., email:soltes@ipmsolutions.sk Ing. Peter Virdzek, PhD. - spoločnosť VSE a.s., email: virdzek_peter@vseholding.sk Ing. David Strnad, spoločnosť ŠKODA AUTO a.s., email: david.strnad@skoda-auto.cz Ing. Vlastimil Cech, spoločnosť Wienerberger s.r.o., email: Vlastimil.Cech@wienerberger.com

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie