Študijný program technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby

Základné údaje

Študijný program v registri ŠP: technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
Zabezpečuje: Strojnícka fakulta
Študijný odbor: strojárstvo
Stupeň: 1
Forma štúdia: denná
Titul: Bc.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk

Profil absolventa

Charakteristika
Absolvent bakalárskeho študijného programu Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby má vedomosti z odboru, popisuje a vie tvorivo riešiť úlohy zamerané na inovačné návrhy technológií, je schopný projektovať varianty výrobných pracovísk, prepojenie materiálových a informačných tokov vo výrobe. Má schopnosť aplikovať informačné technológie a nástroje počítačovej podpory v konštrukcii prípravkov a náradia v technologickej príprave výroby, plánovaní a riadení výroby a v skúšobníctve.
Ciele vzdelávania
Absolvent študijného programu Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby má výnimočné postavenie v tom, že získal hlboké vedomosti z predmetov tvoriacich matematické a fyzikálne základy strojárstva, ako aj zodpovedajúce znalosti z technológie, prevádzky a konštrukcie strojov a zariadení. To mu umožňuje pracovať ako operátor výroby a na úrovni riadenia výroby na nižšej a strednej úrovni vo všetkých typoch výrobných podnikov. Absolvent tohto programu má možnosť uplatnenia vo všetkých strojárskych podnikoch, pričom svoje analytické schopnosti a znalosti môže uplatniť aj pri návrhu výroby a jej inovácií. Absolventi sa uplatnia ako výrobní technológovia, konštruktéri prípravkov a náradia, pracovníci v útvaroch CAx technológií, špecialisti pre skúšobne, prevádzku a údržbu, ďalej najmä v dodávateľskom sektore automobilového priemyslu, pri vývoji komponentov, riadení výroby v servise strojov a zariadení. Uplatnenie môžu nájsť aj v riadiacich útvaroch nižšieho stupňa, technických útvaroch prevádzok a závodov, môžu byť aj členmi manažmentov jednotiek väčších organizácií.
Výstupy vzdelávania
Absolvent bakalárskeho študijného programu Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby: - preukáže vedomosti a ich chápanie v odbore strojárskych technológií, manažmentu a inovácií strojárskej výroby a to na úrovni pokročilých učebníc, ktoré sú pre tento odbor určené a sú doplnené o najnovšie poznatky z predmetného odboru štúdia, - vie použiť získané vedomosti z oblasti strojárskych technológií, manažmentu a inovácií strojárskej výroby spôsobom, ktorý naznačuje profesionálny prístup k práci, - má kompetentnosti tvorivo riešiť úlohy zamerané na inovačné návrhy technológií, vie ich preukázať aktívnym kladením a obhajovaním argumentov, ktoré vyúsťujú k vyriešeniu problémov a úloh, - je schopný projektovať varianty výrobných pracovísk a prevádzok, koncepciu prepojenia materiálových a informačných tokov vo výrobnom systéme, vie interpretovať fakty a na ich základe sa vie eticky zodpovedne rozhodovať, - má schopnosť získavať údaje a následne aplikovať informačné technológie a nástroje počítačovej podpory v konštrukcii prípravkov a náradia v technologickej príprave výroby, plánovaní a riadení výroby a v skúšobníctve a na ich základe sa spoločensky zodpovedne rozhodovať, - je schopný riešiť špecifiká vývoja súčiastok a komponentov pre stroje a zariadenia, implementovať poznatky z technických materiálov pri ich dimenzovaní, pracovať s informáciami a technickými normami, komunikovať a prezentovať odborné témy s odbornou ale aj laickou verejnosťou, prezentovať výsledky na verejnosti. - má rozvinuté vzdelávacie zručnosti, ktoré sú potrebné na pokračovanie v ďalšom štúdiu v odbore strojárstvo a to s vysokým stupňom samostatnosti.
Povolania
Povolania na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov
Rok: 2018 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2305R33&year=2018 Počet absolventov: 33 Zamestnaní: 6 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 6 % Pokračujúci v štúdiu: 85 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 3 % Rok: 2019 Zdroj: https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=709000000&faculty=709030000&field=2305R33&year=2019 Počet absolventov: 19 Zamestnaní: 5 % Pracujúci na dohodu: 0 % SZČO: 0 % Na materskej dovolenke: 0 % Nezamestnaní: 0 % Pokračujúci v štúdiu: 95 % Ostatní (pracujúci v zahraničí, dobrovoľne nezamestnaní): 0 %
Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi
Strojárske technológie boli hodnotené zástupcom Askozvaru, s.r.o - Ing. Jozefom Zohnom, PhD. K štruktúre a obsahu študijného plánu nemá žiadne pripomienky. K profilu absolventa ŠP nemá žiadne pripomienky. Absolventi ŠP sa úspešne uplatňujú vo vymenovaných povolaniach, kde využívajú získanú kvalifikáciu a na trhu práce je záujem o absolventov tohoto ŠP. S personálnym zabezpečením ŠP súhlasí. S priestorovým, materiálnym a technickým zabezpečením ŠP súhlasí. Súhlasí tiež so systémom monitorovania a zabezpečovania ŠP. Celkové hodnotenie: ŠP napĺňa sektorovo špecifické očakávania, požiadavky praxe a trhu práce. Aj keď skoro všetci absolventi bakalárskeho štúdia pokračujú na inžinierskom stupni štúdia.

Štruktúra a obsah študijného programu

Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov v portáli MAIS

Aktuálny harmonogram akademického roka a rozvrh

Harmonogram akademického roka
Rozvrh: Portál MAIS

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
Osoby vyučujúce profilové predmety: Študijný poradca: doc. Ing. Janka Majerníková, PhD.
Zástupca študentov: Ján Gaľa
Študijné oddelenie

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie

Zoznam a charakteristika učební
http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/381-vm1-pocitacova-ucebna-cad-cam-cae http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/382-vm2-pocitacova-ucebna-cad-cam-cae http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/386-ucebna-programovania-vyroby-na-cnc-obrabacich-strojoch http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/383-s1-ucebna http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/384-s4-ucebna http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/studium/ucebne-katedry/20-frontpage/385-s12-ucebna Laboratória: http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/368-laboratorium-rapid-prototyping http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/369-laboratorium-programovania-vyroby-na-cnc-obrabacich-strojoch http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/370-laboratorium-3d-optickych-merani-deformacie http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/372-laboratorium-spracovania-plastov http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/373-laboratorium-tvarnenia http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/367-laboratorium-obrabania http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/374-laboratorium-mechanickych-a-technologickych-skusok http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/375-laboratorium-svetelnej-mikroskopie-a-metalografie http://www.sjf.tuke.sk/ktmappv/sk/veda-a-vyskum/laboratoria-katedry/20-frontpage/376-laborat
Informačné zabezpečenie
Prístup k študijnej literatúre a informačným databázam je zabezpečený prostredníctvom Univerzitnej knižnice TUKE: http://www.lib.tuke.sk/Library/Home/DigitalLibrary Knižničný fond UK TUKE tvoria jej vlastné fondy (knihy, skriptá, zborníky, časopisy, záverečné práce a elektronické médiá). V roku 2022 knižničný fond tvorilo 172 878 knižných jednotiek. Ročný prírastok do knižnice je vyše 3000 knižných jednotiek. V študovni sa nachádza základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky. Používatelia k nim majú voľný prístup. V rámci výpožičných služieb si používatelia ročne vypožičajú približne 5000 knižných jednotiek. Univerzitná knižnica má bezbariérový prístup k 2 výťahom a 2 bezbariérovým toaletám. K dispozícii je 650 študijných miest a vyše 300 miest s elektrickou zásuvkou pre nabíjanie notebookov a mobilov. V knižnici je k dispozícií 32 desktopových počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do databáz elektronických periodík. Prostredníctvom knižničného Copycentra majú študenti k dispozícii tlačiarenské a reprografické služby poskytované na 12 tlačiarňach, z ktorých sú 3 veľkokapacitné pre nadrozmernú tlač. Knižnica disponuje aj vlastným digitalizačným pracoviskom so skenovacím robotom, a tiež knižným skenerom pre verejnosť, ktorý je umiestnený v študovni. V súčasnosti sa knižničný fond buduje nielen na fyzickej úrovni (print a USB, CD, DVD), ale rozvíja sa aj repozitár digitalizovaných kníh z knižničného fondu na platforme MediaINFO, obsahujúci vyše 600 titulov. Prístup k informačným technológiám je zabezpečený prostredníctvom ÚVT TUKE: https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software
E-learning
Katedra technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby na online prístup a výučbu používa systém Microsoft Teams, kde sú sprístupnené všetky informácie ohľadom výučby.
Partneri vysokej školy
Úlohy riešené pre prax Bosch und Siemens Hausgeräte Košice, Embraco Spišská Nová Ves, Kovorob Košice, Kybernetika Košice, Markob Prešov, Michatek Michalovce, Magneti Marelli Kechnec, SEZ Krompachy, Strojkov Košice, INGMETAL Prešov, ZŤS VVÚ Košice, Hengstler Kežmarok, Zastrova Spišská Stará Ves a iné. Medzinárodná spolupráca a odborné prednášky: University of Maribor, Slovinsko, ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB – TU Ostrava, TU Liberec, ČR, Rzeszow University of Technology, Poľsko, Lublin University of Technology, Poľsko Kielce University of Technology, Poľsko

Prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady pre štúdium
Postupy prijímania na štúdium
Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie